Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Formy a metódy

Formy a metódy štúdia

VŠEM ponúka:
Dennú a externú formu štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, ktoré sa realizujú nasledovnými metódami:

Prezenčná a Kombinovaná metóda pri DENNEJ forme:

 • Denná forma PREZENČNOU metódou je vhodná pre tých študentov, ktorí majú dostatočný priestor pre štúdium v pracovných dňoch, t.j. aj s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) sa môžu zúčastňovať výučby, ktorá je organizovaná od pondelku do štvrtku prevažne prezenčnou (kontaktnou) metódou.
 • Denná forma KOMBINOVANOU metódou je vhodná pre tých študentov, ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa výučby v pracovných dňoch, ale môžu sa zúčastňovať výučby v piatok popoludní a cez víkend. Výučba je organizovaná tak, že časť prezenčnej výučby je zabezpečená dištančnou metódou.
 • Aj študenti dennej formy kombinovanou metódou štúdia majú status denného štúdia so všetkými výhodami študentov denného štúdia (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, a pod.), podobne ako študenti dennej formy prezenčnou metódou štúdia.

DENNÁ a EXTERNÁ forma pri Kombinovanej metóde:

 • EXTERNÁ forma Kombinovanou metódou je vhodná pre tých študentov, ktorí nemajú dostatočný priestor pre intenzívnejšie štúdium, t.j. aj s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) preferujú menej intenzívne štúdium, ktoré ale trvá o jeden rok dlhšie (4 roky miesto 3 pri bakalárskom štúdiu, a 3 roky miesto 2 pri magisterskom štúdiu). Výučba je organizovaná tak, že študent musí získať počas akademického roka len 48 kreditov, miesto 60 kreditov pri dennej forme kombinovanou metódou.
 • DENNÁ forma Kombinovanou metódou je vhodná pre tých študentov, majú dostatočný priestor na intenzívnejšie štúdium, t.j. aj s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) preferujú intenzívnejšie štúdium, ktoré ale trvá o jeden rok kratšie (3 roky miesto 4 pri bakalárskom štúdiu, a 2 roky miesto 3 pri magisterskom štúdiu). Výučba je organizovaná tak, že študent musí získať počas akademického roka 60 kreditov, miesto 48 kreditov pri externej forme.
 • Študenti dennej formy kombinovanou metódou štúdia majú naviac status denného študenta so všetkými výhodami študentov denného štúdia (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, a pod.), podobne ako študenti dennej formy prezenčnou metódou štúdia.

Študijný program na VŠEM v Bratislave sa môže uskutočňovať v zmysle § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách nasledujúcimi formami a metódami:

 • Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
 • Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
 • Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.       
 • Vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať
 • prezenčnou metódou, 
 • dištančnou metódou alebo
 • kombinovanou metódou.
 • Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
 • Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.