Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém kvality VŠEM

V centre vnútorného systému kvality VŠEM bola:

  • výchova a vzdelávanie vysokoškolských odborníkov s poznatkami, vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce v konkurenčnom prostredí doma a v zahraničí,
  • rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti verejnej správy, malého a stredného podnikania a vytvoriť tak základňu na zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho súčasti s cieľom rozvoja a podpory talentu a výnimočnosti subjektov vzdelávania,
  • posilniť pozíciu VŠEMvs pri jej začleňovaní sa do siete vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike a v európskom vzdelávacom a  výskumnom priestore,
  • pripraviť vysokej školy na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie vysokoškolského vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu v Slovenskej republike s rešpektovaním požiadaviek konkurencieschopnosti v Európskej únii,
  • plánovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie a zdokonaľovanie kvality všetkých procesov a činností ako odozvu na dynamicky sa rozvíjajúce požiadavky, talent a výnimočnosť zainteresovaných strán.

 Vnútorný systém kvality

 

Vnútorný systém kvality VŠEM

Kvalita vo všetkých procesoch a činnostiach patrí k najvyšším prioritám vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave. VŠEM v súlade so svojím poslaním zabezpečuje a zodpovedá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ako aj za kvalitu realizovaných vedeckovýskumných a ďalších tvorivých činností. Zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality a jej sústavnú implementáciu vo všetkých činnostiach zabezpečuj vnútorný systém kvality, ktorý nadväzuje na vnútorný systém kvality VŠEMvs v Bratislave a reflektuje európske štandardy a štandardy SAAVŠ. K pilierom vnútorného systému VŠEM patrí prepojenie vysokoškolského vzdelávania s vedeckými poznatkami, s aktuálnymi požiadavkami hospodárskej a spoločenskej praxe a orientácia na študenta a jeho potreby. 
Implementácia vnútorného systému, ako aj jeho výsledky sú pravidelne monitorované za účelom jeho systematického zlepšovania a rozvoja. Významným nástrojom jeho systematického zlepšovania je vyhodnocovanie spätnej väzby študentov s ohľadom  na ich spokojnosť s poskytovaným vzdelávaním a ostatnými aspektami ich vysokoškolskej skúsenosti na VŠEM v Bratislave.
Vnútorný systém zabezpečovania kvality na VŠEM bol schválený VR VŠEM a AS VŠEM po jeho predchádzajúcou vnútornou revíziou Akreditačnou radou VŠEM s požiadavkami zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a s akreditačnými štandardami, ktoré, v súlade s týmto zákonom, zverejnila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.


 VSK VŠEM      VSK BUEM