Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra malého a stredného podnikania

Katedra malého a stredného podnikania

   
Poverený vedením: doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCENYI, PhD. 

Základným poslaním katedry je sprostredkovávať študentom základné teoretické poznatky súvisiace s vymedzením postavenia a úloh malých a stredných podnikov v ekonomike krajiny, regiónov a obcí ako aj praktických postupov (právnych, organizačných a ekonomických) pri ich zakladaní a prevádzkovaní s cieľom motivovať ich k zakladaniu vlastných podnikov.

V tejto súvislosti svoj výskum zameriava na problémy rastu ekonomickej výkonnosti, ekonomickej efektívnosti a regionálnych disparít v malom a strednom podnikaní.

V neposlednom rade sa katedra zameriava na riešenie problémov trhu práce a manažmentu ľudských zdrojov. Katedra je zároveň gestorujúcim pracoviskom prevádzkových praxí študentov v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania a v študijnom programe Verejná správa. Katedra zabezpečuje aj výučbu vybraných predmetov v anglickom a ruskom jazyku.

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori:

  • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc. 
  • prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.

Docenti:

  • doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD.
  • doc. Ing. František VOJTECH, PhD.

Odborní asistenti: 

  • Ing. Marianna DUDÁŠOVÁ, PhD. 
  • Ing. Michal LEVICKÝ, PhD. 
  • Mgr. Phuoc Hung NGUYEN, PhD. 
  • PaedDr. Ján POLÁK
  • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. 

Študent získa základné komplexný pohľad na dane, daňovú politiku, optimalizáciu daňového systému, ako aj na všetky druhy daní v Slovenskej republike.
Cieľom predmetu je vysvetliť študentom základné ekonomické kategórie, naučiť ich zručnostiam pri kvantifikácii výsledných ekonomických ukazovateľov podniku, analyzovať ekonomické výsledky a využívať ich v rozhodovacích procesoch podnikového manažmentu.
Cieľom predmetu je prehĺbiť u študentov analytické myslenie vedomosťami a zručnosťami v oblasti finančných a ekonomických analýz. Predovšetkým pohotovosť prípravy k rozhodovaniu.
Cieľom úspešného absolvovania predmetu je prehĺbiť analytické myslenie vedomosťami a zručnosťami v oblasti finančných a ekonomických analýz a zdôrazniť pohotovosť rozhodovania a následnosť plánovacieho procesu u študentov.
Oboznámiť študentov s rozvíjajúcou sa a zatiaľ nedostatočne známou oblasťou pôsobenia public relations. Naučiť ich zásady a pravidlá komunikácie s verejnosťou. Predmet venuje veľkú pozornosť vzájomnej komunikácii a štylistike, forme a obsahu komunikačných prejavov ako nevyhnutného pôsobenia v každej verejnej oblasti. Študenti získajú potrebné teoretické vedomosti z oblasti komunikácie s verejnosťou a overia si svoje doterajšie zručnosti a skúsenosti s poskytnutými informáciami vo vzťahu k verejnosti. Naučia sa vytvoriť svoj imidž a pôsobiť i na štýl imidžu svojej firmy a takto ho prezentovať pred verejnosťou, naučia sa rozlíšiť typy ľudí podľa ich vonkajších prejavov a podľa toho využívať vhodný prístup, uvedomiť si, že rozhodovací proces je odrazom manažérskych zručností pracovníka v "public relations", pochopiť nutnosť etiky pri vytváraní vzťahov s verejnosťou, vedieť pripraviť krízový plán v "public relations".
Oboznámiť študentov s problematikou teórie a komunikácie, jej vzniku, histórie a transformácie komunikačných kanálov. Objasniť poznatky a trendy v komunikácií, ako aj spôsoby komunikácie, chyby v komunikácii. Cieľom konzultácií je upriamiť pozornosť na komunikačné zručnosti paralingvistické aspekty verbálneho prejavu, hlasitosť intonácia, vrchné tóny reči, v kontexte štýlov vedenia v kolektíve, techniky presvedčovania, schopnosť počúvať prekážky v komunikácií, kódovanie a dekódovanie informácií. Neverbálna komunikácia, jej druhy, spôsoby interpretácie, prejavy a odčítanie reči tela. Príprava na rozhovor, druhy rozhovorov, spôsoby komunikácie v rozhovore, komunikačná vata, špecifiká pri obchodnom rozhovore, rokovacie taktiky, emocionálne prekážky v rokovaní. Príprava a vedenie pracovných porád manažéra vo vedúcej funkcií. Metódy riešenia problémov v komunikácií. Etika jej vznik, história, prínos etických princípov v podnikaní, uplatňovanie etiky v ekonomike a v práci manažéra. Vplyv manažérskej etiky na podnikovú kultúru, etický kódex manažéra, subjektívne príčiny neetického správania sa manažéra.
Cieľom odbornej praxe je rozšírenie teoretických poznatkov a praktických skúseností z uplatňovania manažmentu v malých a stredných podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby, spracovateľských a obchodných organizácií.
Malé a stredné podniky sú charakterizované ako najvýkonnejší motor každej ekonomiky. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s prednosťami malých a stredných podnikov, ako aj s problémami pri založení a vzniku podniku a s aktuálnou problematikou malého a stredného podnikania. Taktiež pripraviť študentov na podnikanie v regiónoch a v zahraničí.
Cieľom daného predmetu je zvládnuť osobitosti vzťahov v rodinnom podniku po teoretickej ako aj praktickej stránke. Poukázať na význam a prínos práve tejto formy podnikania, osobitne pre konkrétnu cieľovú skupinu a tou je mladá generácia alebo potenciálni podnikatelia.
Cieľom predmetu je osvojiť si poznatky o existencii špecifických podnikateľských rizík. Naučiť sa rozlišovať podnikateľské prostredie v kontexte rizík pre subjekt i jeho okolie. Získať zručnosti z manažmentu podnikateľských rizík z identifikácie, analyzovania, hodnotenia a riadenia širokého spektra rizík. s ktorými sa môže stretnúť nielen začínajúci podnikateľ, ale aj už zabehnutý podnikateľský subjekt.
Študenti si osvoja poznatky o rôznych druhoch podnikov a o ich úlohách v hospodárstve, o hlavných faktoroch tvoriacich podstatu podnikov, o základných činnostiach prebiehajúcich v nich, o hodnotení, vyjadrení ich vstupov a výstupov a o systéme finančného hospodárenia podnikov.
Cieľom predmetu je osvojiť si vedomosti a zručnosti zo spoločenskej komunikácie a protokolu. Obsahom výučby sú formy a metódy medzi osobnej komunikácie v spoločenskom živote, pri manažovaní podnikov a verejnoprávnych inštitúcií, pri rozhodovaní a vystupovaní manažérov na verejnosti, v obchodných vzťahoch a správnych konaniach. Nosnou časťou predmetu sú etické a právne normy, požiadavky na efektívnu verbálnu a neverbálnu komunikáciu, na schopnosti viesť formálne a neformálne rokovania, na komunikačných a jazykových zručnostiach. Nosnou časťou predmetu sú strategické a taktické prístupy manažérov pri dosahovaní výhod a organizačných benefitov, pri získavaní funkčných autorít a osobnej prestíže v pracovných tímoch. V neposlednom rade sú predmetom štúdia požiadavky na správanie a vystupovanie manažérov v osobnom a spoločenskom živote.
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou teórie a politiky trhu práce a zamestnanosti v nadväznosti na manažment ľudských zdrojov v organizáciách, objasniť im význam tohto prepojenia pre efektívne formovanie a využívanie ľudských zdrojov na základe vytvárania adekvátnych podmienok umožňujúcich každému zúčastňovať sa na produktívnej práci a mať z nej výhody a uspokojenie. Zoznámiť študentov s úlohou jednotlivých subjektov na všetkých úrovniach, ktoré pritom spolupracujú a zdôrazniť, že vo svete integračných procesov toto úsilie musí prebiehať v kontexte medzinárodnej spolupráce. Poukázať na aplikáciu ekonomických nástrojov organizácie na oblasť ľudských zdrojov, v rámci analýzy a hodnotia úrovne personálnej práce.
Osvojiť si základy účtovníctva podnikateľských subjektov ako aj nepodnikateľských subjektov po teoretickej a praktickej stránke.Súčasťou kompetencií predstaviteľov verejného sektoru je schopnosť pristupovať k sociálnym problémom na základe všestrannej orientácie v riešenej problematike, predovšetkým so znalosťou sociálnych súvislostí a prijímaných riešení. Cieľom predmetu „Sociálne systémy v krajinách EÚ“ by malo byť umožniť študentom poznať terminológiu, funkcie, ciele, nástroje, oblasti, dimenzie a typy sociálnych systémov v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie a v praktickej rovine efektívne využívať teoretické vedomosti pri riešení sociálnych udalostí jednotlivcov, skupín a komunít. Cieľom predmetu je vytvárať u študentov schopnosti kvalifikovane analyzovať problémy, ktoré sú kladené pred organizácie verejného sektoru a následne na to hľadať a realizovať sociálne, tak i vhodné ekonomické riešenia.