Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra malého a stredného podnikania

Katedra malého a stredného podnikania

   
Poverený vedením: doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCENYI, PhD. 

Základným poslaním katedry je sprostredkovávať študentom základné teoretické poznatky súvisiace s vymedzením postavenia a úloh malých a stredných podnikov v ekonomike krajiny, regiónov a obcí ako aj praktických postupov (právnych, organizačných a ekonomických) pri ich zakladaní a prevádzkovaní s cieľom motivovať ich k zakladaniu vlastných podnikov.

V tejto súvislosti svoj výskum zameriava na problémy rastu ekonomickej výkonnosti, ekonomickej efektívnosti a regionálnych disparít v malom a strednom podnikaní.

V neposlednom rade sa katedra zameriava na riešenie problémov trhu práce a manažmentu ľudských zdrojov. Katedra je zároveň gestorujúcim pracoviskom prevádzkových praxí študentov v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania a v študijnom programe Verejná správa. Katedra zabezpečuje aj výučbu vybraných predmetov v anglickom a ruskom jazyku.

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori/funkčné miesto profesor:

  • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc. 
  •  doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD.​

Docenti/funkčné miesto docent:

  • doc. Ing. František VOJTECH, PhD.
  •  PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. 

Odborní asistenti: 

  • Ing. Michal LEVICKÝ, PhD. 
  • PaedDr. Ján POLÁK

Externí doktorandi:

  • Ing. et Ing. Zuzana TEŠOVIČOVÁ, MBA