Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Bc. - Manažment malého a stredného podnikania

Bc. - Manažment malého a stredného podnikania

Študijný program: MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: prvý - bakalársky študijný program
Získaný titul: bakalár (v skratke "Bc.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:
MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH
FIRIEM (START UP)
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT CESTOVNÝ RUCH

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia.  

Profil absolventa študijného programu

Absolventi 1. stupňa študijného programu „Manažment malého a stredného podnikania“ (ďalej MMSP) získava schopnosť:

 • ekonomicky myslieť a to na základe získaných najnovších poznatkov z manažmentu, ekonomiky podniku a podnikania,
 • analyzovať, organizovať a riadiť ekonomické procesy v malých a stredných podnikoch.

Absolventi dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolia a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú schopní riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych postoch predovšetkým na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych predmetov a predmetov všeobecnej povahy (marketingu, manažmentu, financií, matematiky, medzinárodného obchodu, účtovníctva, informatiky a práva).

Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch, ale aj v ďalších typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod. Absolventi sú schopní:

 • analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku,
 • manažovať a prijímať stredne náročné rozhodnutia,
 • pôsobiť aj v internacionálnom ekonomickom prostredí.

Absolvent študijného programu Manažment malého a stredného podnikania na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže:

 • charakterizovať základné ekonomické zákonitosti,
 • pochopiť fungovanie trhového systému na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • definovať ekonomiku podnikateľského subjektu všeobecne,
 • vysvetliť účel a cieľ manažmentu v činnosti podniku,
 • charakterizovať manažérske metódy,
 • charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ,
 • vysvetliť druhy foriem podnikania nielen na Slovensku,
 • vysvetliť hlavné podnikateľské, daňové a pracovné zákonné normy,
 • vysvetliť hlavné princípy a nástroje projektového manažmentu,
 • špecifikovať tvorbu finančnej analýzy a analýzy rizík,
 • vysvetliť tvorbu finančnej analýzy, výpočtov a vyhodnocovaní ekonomických ukazovateľov, ekonomických bilancií,
 • špecifikovať princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • definovať legislatívu v oblasti účtovníctva a daní.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • zabezpečovať ekonomiku podnikateľského subjektu,
 • vybrať vhodnú formu podnikania,
 • získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať,
 • využívať pri práci prezentačné programy, tabuľkové procesory, textové editory,
 • viesť evidenciu a administráciu riadeného útvaru,
 • analyzovať a vyhodnocovať podnikové ukazovatele,
 • spracovávať finančno-ekonomickú analýzu podniku,
 • spracovať projekt v súlade so základnými princípmi a úlohami riadenia projektov,
 • riešiť daňovú problematiku, daňové priznania,
 • aplikovať princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • analyzovať účtovnú závierku a finančnú situáciu podniku, vrátane interpretácie, ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • samostatnosť v rozhodovaní,
 • samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce,
 • schopnosť kreativity,
 • schopnosť aplikovať zásady tímovej práce,
 • schopnosť motivovať ľudí,
 • schopnosť vyjednávať s ľuďmi,
 • schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy,
 • schopnosť koordinovať a riadiť ľudí,
 • schopnosť organizovať a plánovať práce tímu,
 • zodpovednosť za efektívnosť vynaložených nákladov,
 • zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností,
 • zodpovednosť za výsledky práce tímu i svojej práce,
 • zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných a externých predpisov a zaužívaných princípov,
 • zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dopady návrhov na ekonomiku podniku,
 • zodpovednosť za osobnostný rozvoj,
 • efektívne komunikovať so širším prostredím laickej i profesijnej komunity,
 • uplatňovať profesijnú komunikáciu a produktívny prístup.

Ďalšie informácie k študijnému programu: