Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodné projekty

Medzinárodné projekty

Vedecko-výskumná spolupráca so zahraničnými partnerskými školami patrí medzi silné stránky VŠEM. Výsledky na úseku medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce obohatili teóriu aj spoločenskú prax verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a posilnili medzinárodnú kredibilitu VŠEM. 

Prehľad medzinárodných výskumných projektov VŠEM v Bratislave: 

Číslo
projektu
NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2021-M Cirkulárna ekonomika akcelerátor
prechodu na klimaticky neutrálne
hospodárstvo
(The circular economy
is an accelerator of
the transition 
to a climate-neutral economy) 

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. Matúšová, S.
Baculíková, N. 
Kováč, M.
Víghová, A. 
Gasperová, J.
Švihlíková, I.
Antošová, G.
Bukoros, T.
Harushchak-
Yefimenko, L. M.
Šcerbak, V. M.
Lytvynovskyi, J.
2021 - 2023
2/2021-M  Modernizácia podnikateľského
prostredia v krajinách Európy
v podmienkach súčasných
výziev s cieľom zabezpečenia
stáleho hospodárskeho rastu
(Modernizing the Business Areas
in European Countries in the Current
Challenges with the Aimof Ensure
Sustainable Economic Growth)
(Модернизация предпринимательской
средыв европейских странах
в условиях текущихвызововдля
обеспечения устойчивого
экономического роста)

doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA  Sidak, M.
Fabuš, M.
Táncošová, J.
Lincényi, M.
Víghová, A.
Dubrovina, N.
Filip, S.
Resler, S.
Vasilyeva, O.
Šerbak, J. N.
Zaigrajeva, O. V.
Šarkova, A. V.
Belova, T. V. 
2021 - 2022 
 3/2021-M Manažérske kompetencie
a inovácie vo vzdelávaní v dobe
post-COVID 19
(Managerial Competencies and
Innovations in Education
in Post-Covid 19)
 PhDr. Silvia Matúšová, CSc. Kollár, V.
Kirchmayer, J.
Kováč, M.
Gasperová, J.
Kolibová, D.
Bukoros, T.
Lytvynovskyi, J.
Terentieva, A.
Tamášová, V.
2021-2023 
Číslo projektu NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2020-M Medzinárodné podnikateľské prostredie - concept determinujúci súčasné premeny a megatrendy budúceho vývoja (s dôrazom na kvantifikáciu javov a reakciu firiem) prof. Ing. Eva Cihelková, CSc  Fabuš, M.
Dudáš, T.
03/2020 - 02/2022
2/2020-M Uplatniteľnosť princípov manažmentu rizík v hopodárskej praxi Ing. Marián Kováč, PhD. Matúšová, S.
Filip, S.
Kádek,P.
Hudák, J.
Drotárová, J.
2020 - 2022
3/2020-M Improving Healthcare efficiency: new trends and challenges doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. Dubrovina, N.
Boyko, V.
Tulai, O.
Tovkach, Y.
2020 - 2022
4/2020-M Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní v krajinách V4 a na Ukrajine Dr. h. c. prof. mpx.h.c.prof. Ing.
Vladimír Gozora, PhD., MBA
Hudáková, M.
Levický, M.
Švejnová, K.
Resler, M.
2020 - 2022
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
Číslo projektu NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2018-M Benchmarking - inteligentné portfólio na meranie kvality a riadenie vzdelávania na vysokých školách Bulharska a Slovenska prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.  Cibák, Ľ.
Fabuš, M.
Filip, S.
Matúšová, S.
Todorová, D.
Kolev, P.
Gergova, N.
Christova, M.
2018 - 2024
2/2018-M Problems and Suggestions - Comparison of Commercial Environment between China - Slovakia and Facilitation of Trade and Investment Ing. Michal Fabuš, PhD.  Cibák, Ľ.
Táncošová, J.
Kollár, V.
Matúšová, S.
Kováč, M.
Sidak, M.
Krchová, H.
Zhang, H.
Zhemg, Ch.
Li, S.
Wang, Z.
Hag, X.
Cui, O.
Yang, F.
Ma, W.
Ma, J.
2018 - 2020 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2017-M Finančná kontrola - nástroj systému riadenia daňovej politiky štátu  prof. Ing. Nora Štangová, CSc. Víghová, A.
Fabian, Š.
2017 – 2018
2/2017-M Rozvoj Eurokarpatského regiónu v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  Levický, M.
Horbovyy, A.
Magda, R.
2017 – 2019
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2014-M Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy – úspechy a perspektívy rozvoja prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.1. Čiastkový projekt - Ekonomické efekty a perspektívy rozvoja euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy Ing. Michal Levický, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.2. Čiastkový projekt - Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.3. Čiastkový projekt - Cezhraničná spolupráca malých a stredných podnikov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.4. Čiastkový projekt - Monitorovanie účinkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach poľského a slovenského hospodárstva Ing. Michal Fabuš, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.5. Čiastkový projekt - Sieťovanie podnikov a tvorba vedecko-výrobných klastrov doc. Ing. Antonín Kučera, CSc., MBA 2014 – 2016
1/2014-M-1.6. Čiastkový projekt - Riešenie ekonomických rizík v malom a strednom podnikaní prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2014 – 2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
1/2013-M Foreign Economic Activity of Ukraine for Accession in EU: Experience of V4 Countries Ing. Marián Kováč 2013 – 2015
2/2013-M Cesta Poľska do eurozóny na základe skúseností Slovenska doc. Ing. Elena Beňová, CSc. 2013 – 2014
3/2013-M Local Public Sector Reforms: An International Comparison PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2013 – 2015
4/2013-M The National Qualification Framework NQF in V4 Countries – the Analysis of the Implementation Level  doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2013 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2011-M Zlepšenie ekonomickej efektívnosti a bezpečnosti dopravných systémov v krajinách V4 prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2011 – 2012
2/2011-M  Výskumné centrum pre malé a stredné podniky ELIPS  doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská,
PhD
.
2011 – 2013 
3/2011-M  CRANET – The Cranfield Network on International Human Resource Management  doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. 2011 – dlhodobo
4/2011-M  PUMAKO – Spolupráca v manažmente verejnej správy Ing. Silvia Švecová, PhD.  2011 – 2013 
5/2011-M  The model of V4 countries in youth integration in joint scientific and cultural space  doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2011 – 2012 
6/2011-M  Analýza stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 
2011 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2010-M Dunajský vedomostný klaster prof. dr. Štefan Volner, CSc. 2009 – 2015
2/2010-M Human Potential Development in Central and Eastern Central EU states Ing. Katarína Stachová, PhD. 2009 – 2015
3/2010-M Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v SR a ČR  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2010 – 2013 
4/2010-M  Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance and  Worker Outcomes  PhDr. Jana Gašparíková, PhD 2010 – 2012 
5/2010-M TWINREGION – Cezhraničná vedomostná spolupráca v metropolitnom regióne Viedeň – Bratislava  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.  2010 – 2012 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2009-M Monitorovanie účinkov vstupu krajín V4 do EÚ na podnikanie a regionálny rozvoj prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2009 – 2012