Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Mgr. - Manažment malého a stredného podnikania

Mgr. - Manažment malého a stredného podnikania

Študijný program:      MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: druhý - magisterský študijný program
Získaný titul: magister (v skratke "Mgr.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
A MARKETING
MANAŽMENT KVALITY A INOVÁCIE

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia. 

Profil absolventa študijného programu

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania (ďalej MMSP) je:

 • nositeľom najnovších poznatkov z podnikovej ekonomiky a manažmentu, primeraných komunikačných a kooperujúcich zručností,
 • schopný prijímať kvalifikované rozhodnutia v operatívnom, taktickom a strategickom manažmente,
 • schopný uplatňovať tvorivé prístupy pri využívaní poznatkovej ekonomiky, formulovaní dlhodobých zámerov a podnikovo – hospodárskych koncepcií.

Absolvent je tiež schopný uplatňovať progresívne manažérske metódy a funkcie pri dosahovaní dlhodobých a strednodobých cieľov podniku a jeho organizačných súčastí, analyzovať zložité ekonomické a sociálne javy, riešiť nerovnovážne stavy ekonomického, finančného a sociálneho prostredia podniku. Je zárukou uplatňovania progresívnych výrobných, technologických a pracovných postupov, inovačných, rozvojových a racionalizačných procesov. Je nositeľom úspešnej medzipodnikovej kooperácie, ekonomickej a obchodnej integrácie.

Absolvent druhého stupňa tiež získa teoretické vedomosti zo:

 • podnikovej ekonomiky,
 • strategického manažmentu,
 • marketingových stratégií,
 • medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania,
 • investičnej a inovačnej politiky,
 • podnikania v malých a stredných podnikoch,
 • finančného manažmentu,
 • finančnej analýzy a finančného plánovania,
 • finančného a pracovného práva,
 • manažmentu kvality,
 • interkultúrneho manažmentu,
 • podnikateľského rizika,
 • controlingu.

Absolvent druhého stupňa nadobúda praktické skúsenosti a schopnosti a vie samostatne analyzovať zložité ekonomické a sociálne javy, vnútropodnikové ekonomické a manažérske činnosti v podniku. Popri poznatkoch z ekonomických a manažérskych disciplín disponuje zručnosťami potrebnými na aplikáciu získaných vedomostí v oblasti ekonomiky, manažmentu a financovania podniku. Absolvent dokáže kvalifikovane prijímať zložité manažérske rozhodnutia, zabezpečovať ich realizáciu a účinne vykonávať ekonomické a manažérske funkcie v podniku. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa znamenajú, že absolvent dokáže organizovať prácu v tíme, realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania, do podnikovej praxe, je zárukou úspešného vedenia pracovných skupín. Získané vedomosti a manažérske zručnosti mu umožnia samostatne a kvalifikovane rozhodovať. Je schopný identifikovať potreby svojho vlastného profesijného rozvoja, ako aj profesijného rozvoja svojich spolupracovníkov. Zovšeobecňovaním praktických poznatkov bude prispievať k rozvoju ekonomickej teórie, k využívaniu informačno-komunikačných technológií a progresívnych manažérskych postupov. Je tvorcom podnikovej misie a nositeľom kvalitatívneho, projektového a krízového manažmentu a individuálnej zodpovednosti za dosiahnuté výsledky firemného podnikania.

Absolvent študijného programu Manažment malého a stredného podnikania na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže:

 • definovať slovenské podnikateľské prostredie,
 • definovať právne a ekonomické aspekty podnikania a podniku,
 • popísať manažérske štýly riadenia,
 • popísať základné princípy, firemné hodnoty a smerovanie spoločnosti ako i pravidlá správania sa organizácií,
 • definovať teoretické poznatky zo strategického manažmentu a manažmentu zmeny,
 • charakterizovať strategický a operatívny projekt,
 • charakterizovať nástroje finančného manažmentu v podniku,
 • špecifikovať metódy finančného plánovania,
 • špecifikovať procesy finančného riadenia zverenej oblasti
 • určiť analýzu rizík a príležitostí,
 • definovať konkurenčné prostredie trhu,
 • popísať lokálnu legislatívu a medzinárodné normy v oblasti podnikania,
 • charakterizovať formy medzinárodného podnikania a vstupu podniku na zahraničný trh,
 • definovať manažment kvality,
 • špecifikovať princípy manažmentu kvality,
 • vysvetliť metódy výskumu trhu,
 • charakterizovať spôsoby zberu dát.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • aplikovať vedomosti z oblastí ekonomiky podniky a legislatívy v rámci svojho odboru v praxi,
 • aplikovať vzájomný vzťah nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podniku,
 • identifikovať riziká podnikania a možnosti ich znižovania,
 • aplikovať princípy manažmentu kvality,
 • aplikovať metódy riadenia kvality ako TQM, Six Sigma, ISO 9000,
 • aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie proti haváriám, požiarnej prevencie a starostlivosti o životné prostredie,
 • vytvárať finančnú analýzu, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie,
 • navrhovať modely riadenia zmien,
 • analyzovať vývoj nákladov a jeho vplyv na všetky časti obchodných a finančných plánov,
 • kontrolovať dodržiavanie rozpočtových pravidiel, stanovených metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov,
 • aplikovať kľúčové komponenty stratégie podniku,
 • identifikovať príležitosti pre organizáciu a vedomosti zužitkovať v tvorbe finančnej, obchodnej, personálnej a výrobnej stratégie,
 • implementovať stratégiu výrobného, ekonomického, personálneho a technického charakteru organizácie,
 • identifikovať vhodné formy realizácie medzinárodného podnikania,
 • aplikovať kritériá rozhodovania podniku v oblasti medzinárodného podnikania.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • schopnosť budovať tím a tímovú spoluprácu,
 • schopnosť organizovať a plánovať práce tímu,
 • zodpovednosť za výsledky svojej práce a práce tímu,
 • zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností,
 • kreativita, komunikatívnosť a flexibilita,
 • schopnosť komunikovať a prezentovať navrhované riešenia,
 • schopnosť adaptability a flexibility v myslení,
 • schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy,
 • schopnosť neustále sa vzdelávať v odbore,
 • zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných štandardov.

Ďalšie informácie k študijnému programu: