Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

NISPAcee

NISPAcee


The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Asociácia inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe so sídlom v Bratislave, Slovenská Republika.

Predstavenie a stručná charakteristika zámerov NISPAcee
NISPAcee je nezávislá, nezisková, mimovládna medzinárodná organizácia, ktorej úlohou je uľahčiť spoluprácu inštitúcií verejnej správy v strednej a východnej Európe prostredníctvom rôznych aktivít. NISPAcee pôsobí najmä v oblastiach asistencie, sprostredkovania a uskutočňovania spoločných výskumných a tréningových programov v oblasti verejnej správy a diskusie medzi inštruktormi, štátnymi úradníkmi, trénermi, manažérmi verejného sektora a politikmi.
Jadrom NISPAcee aktivít je podpora rozvoja disciplín v oblasti verejnej správy, výskumu a tréningových programov v krajinách strednej a východnej Európy.
Časťou misie je tiež podpora rozvoja ľudských zdrojov v oblasti verejnej služby, a to prostredníctvom rozširovania skúseností dobrého profesionálneho verejného manažmentu, verejnej politiky a vládnutia; a asistencia v procese celkovej politickej a ekonomickej zmeny prostredníctvom efektívnej verejnej služby. Veľmi dôležitou je tvorba podmienok na zvyšovanie profesionality štátnej správy a samosprávy, a to prostredníctvom vytvorenia kontaktov medzi predstaviteľmi vlády zodpovednými za verejnú službu a reprezentantmi a konzultantmi z členských inštitúcií.
V priebehu svojej existencie NISPAcee dokázala vytvoriť funkčnú sieť škôl, inštitútov a jednotlivcov. V súčasnosti NISPAcee je zdrojom expertíz, skúseností, vedomostí a informácií. Je považovaná za dôležitú medzinárodnú organizáciu nielen v rámci regiónu ale je uznávaná aj západnými a medzinárodnými organizáciami. NISPAcee má viac ako 125 vzdelávacích a tréningových členských inštitúcií z regiónu a okolo 40 západných asociovaných inštitúcií. Členské inštitúcie sú z krajín Strednej a východnej Európy, vrátane nových členských štátov EU, Balkánu, Kaukazu a Strednej Ázie.
Medzi najdôležitejšie aktivity patrí organizovanie výročných konferencií, letných seminárov, tréningových programov, špecializovaných konferencií, publikovanie informačného periodika a zborníkov z letných kurzov, výročných konferencií a ďalších akcií, publikovanie učebníc, výskumných správ a tréningových manuálov, publikovanie série vedeckých článkov z oblasti verejnej správy a verejnej politiky, preklady učebníc a ďalšej relevantnej literatúry do jazykov strednej a východnej Európy, riadenie rôznych výskumných skupín a projektov. NISPAcee tiež rozvinula spoluprácu s relevantnými medzinárodnými, západnými a US inštitúciami.
NISPAcee úzko spolupracuje s národnými asociáciami verejnej správy v niektorých krajinách strednej a východnej Európy a tiež podporuje vznik a rozvoj takýchto asociácií v iných krajinách.

Ciele združenia
NISPAcee má za cieľ posilňovať pracovné kontakty s nadnárodnými vládnymi organizáciami, ako hlavne Európska Únia, Rada Európy, Organizácia Spojených národov a Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Úsilím NISPAcee je priblížiť im úlohu a potenciál NISPAcee v záležitostiach verejnej politiky a verejnej správy v regióne strednej a východnej Európy.
NISPAcee prijala pozvanie aktívne spolupracovať v rámci siete verejnej správy Organizácie spojených národov –
United Nations Public Administration Network.
Od roku 2004 je NISPAcee regionálm centrom pre strednú a východnú Európu, Kaukaz a Centrálnu Áziu v rámci UNPAN.

Podrobné informácie a aktuality môžete nájsť na internetových stránkach NISPAcee.