Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra manažmentu a marketingu

Katedra manažmentu a marketingu

   
Vedúci katedry: doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. 

Poslaním katedry je vzdelávanie a výskum v oblasti manažérskych  a marketingových metód, techník a nástrojov,  v sociálno-ekonomických procesoch v slovenskom a svetovom kontexte.

Katedra manažmentu a marketingu zabezpečuje výučbu manažérskych a ekonomických predmetov so špecifickým zameraním sa na malé a stredné podniky a na oblasti verejnej správy. Prostredníctvom modelovania a simulácie praktických problémov s využitím modernej výpočtovej techniky študent získava schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe. Osobitné miesto vo vzdelávacom procese zaujíma cieľavedomá príprava budúcich manažérov na strategické rozhodnutia, na riešenie nerovnovážnych stavov a krízových situácií. Tiež zabezpečuje výučbu marketingových  predmetov so špecifickým zameraním sa na malé a stredné podniky a na oblasti verejnej správy. Prostredníctvom modelovania a simulácie praktických problémov s využitím moderných didaktických metód študent získava schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe. 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na zvyšovanie účinnosti manažérskej práce, na riešenie nerovnovážnych stavov podnikateľských subjektov a na skvalitnenie rozhodovacích procesov pri uplatňovaní poznatkovej ekonomiky v spoločenskej praxi.

V neposlednom rade sa zameriava na sieťovanie podnikov, kritické infraštruktúry a ekonomickú bezpečnosť malých a stredných podnikov.    

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori/funkčné miesto profesor:

 • Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.
 •  doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD.

Docenti/funkčné miesto docent:

 •  Ing. Marián KOVÁČ, PhD. 

Odborní asistenti:

 • Mgr. Jana Rákus GASPEROVÁ, PhD.
 •  Ing. Pavol KRCHO, PhD.
 • Ing. Hana KRCHOVÁ, Ph.D. 
 • Ing. Katarína ŠVEJNOVÁ HӦESOVÁ, Ph.D. 
Externí doktorandi:
 • Ing. Mária FUSEKOVÁ
 • Mgr. PhDr. Denisa KRÁSNA 
 • Mgr. Lucia ALMAKSUS 
 • Ing. Diana SZABÓOVÁ  
 • Fabrice FANGUING YOUBI, M.Sc.
 • Ina Marie WUNDERLICH, M.A.

Cieľom predmetu je osvojiť si vedomosti a zručnosti z uplatňovania krízového manažmentu v podniku. Obsahom výučby je charakteristika, znaky a funkcie podniku, typológia podnikateľských subjektov a determinanty nerovnovážnych stavov vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku. Nosnou časťou predmetu je metodológia využitia krízového manažmentu pri riešení mimoriadnych situácií a krízových stavov podniku, popis funkcií a strategických prístupov vrcholových manažmentov pri monitorovaní, predvídaní a riešení krízových situácií v podniku. V neposlednom rade sú predmetom štúdia stratégie, ktoré sú zamerané na vzdelanie a revitalizáciu podniku, na sanáciu neproduktívnych a ekonomicky neefektívnych výrob, odbytových kanálov a nežiaducich vplyvov na podnikovú ekonomiku.
Cieľom predmetu je rozvinúť poznanie študentov o podstate kríz a krízových javov. Osvojiť poznatky o cieľoch, funkciách a postupoch krízového manažmentu vo verejnej správe. Sprostredkovať obsah a metodiku vypracovávania krízových a havarijných plánov orgánmi verejnej správy. Predstaviť možnosti financovania opatrení krízového manažmentu verejnej správy.
Logistika ako ucelená teória o spôsoboch zabezpečenia plynulého toku tovarov a informácií s cieľom optimalizácie nákladov za predpokladu šetrenia životného prostredia, vznikla ako praktické riešenie problému obehu tovaru. Cieľom predmetu je uviesť študenta do problematiky logistiky, aplikovanej logistiky poskytnúť mu súčasné poznatky, naučiť ho pracovať s metódami uplatňovania logistiky v praxi.
Predmet poskytuje základné teoretické východiská podstaty rizika, klasifikácie a členenia rizík. Uvádza všeobecné postupy a princípy manažmentu rizika. Osobitné kapitoly sú venované aplikovanému manažmentu rizika vo verejnom sektore a v podnikovom prostredí.
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami vednej disciplíny manažmentu, ktoré sú dnes považované za nevyhnutný a východiskový zdroj poznania pri príprave budúcich manažérov a ekonómov. Tomuto cieľu zodpovedá aj obsah predmetu, ktorý tvoria tieto hlavné tematické okruhy: poznatkové východiská a charakteristika manažmentu, vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, rozhodovací a informačný proces, ďalej plánovanie, kontrola, organizovanie a vedenie ľudí ako štyri základné manažérske funkcie v organizáciách. Súčasťou koncepcie predmetu sú aj problémové okruhy týkajúce sa strategického plánovania, tvorby organizačnej štruktúry a tendencií rozvoja manažmentu a manažérskych schopností.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor poznatkov o podstate, princípoch, metódach a postupoch riadenia organizácií v podmienkach moderného trhového hospodárstva, ktoré sú vypracované na základe výsledkov vedných disciplín a empírie, rozvíjať u nich schopnosti na ich aplikáciu v praxi v podmienkach meniaceho sa prostredia.
Štúdium predmetu študent získa teoretické a praktické vedomosti a poznatky, metódy a nástroje potrebné na riadenie, zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality v organizácii. Oboznámi sa s vývojom prístupov ku kvalite a s modelmi riadenia kvality a ich implementáciou do praxe .Teoretické a praktické poznatky sú orientované na filozofiu kontinuálneho zabezpečovania a zlepšovania kvality procesov, na systémové prístupy vychádzajúce najmä z normatívneho, procesného a integrovaného prístupu. Modelov pochádzajúcich z európskeho, japonského a severoamerického prostredia. Študent získava absolvovaním predmetu poznatky tvorby, zabezpečovania a zdokonaľovania kvality produktov a produkcie. Na základe riešených prípadových štúdií porozumie procesnému systému kvality a jeho implementácii v hospodárskej a spoločenskej praxi. Mal by byť schopný po úspešnom ukončení predmetu aplikovať nástroje a metódy zabezpečovania a zdokonaľovania kvality, informačnej úplnosti o produktoch a produkcie pri ochrane spotrebiteľa. Získava poznatky a vedomosti o efektívnosti a konkurencieschopnosti v konkrétnom prostredí právnych subjektov. Rozumieť tvorbe integrovaných a sieťových modelov zabezpečovania zdokonaľovania kvality.
Cieľ predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami z jednotlivých oblastí marketingovej teórie a nadobudnutie zručností pri marketingovom rozhodovaní a vykonávaní jednotlivých marketingových aktivít podniku, predovšetkým pri strategickom a marketingovom plánovaní, segmentácii trhu a stanovení trhovej pozície, pri marketingovom výskume, analýze marketingového prostredia a nákupného správania spotrebiteľov a organizácie, pri navrhovaní marketingového mixu a využívaní medzinárodného marketingu.
Cieľom predmetu je vzbudiť u študentov záujem o túto časť marketingu, ako aj naučiť ich správne aplikovať marketingové nástroje a aktivity v oblasti neziskového sektora a služieb. Štúdiom predmetu študent nadobudne poznatky o podstate, klasifikácii služieb, o osobitosti služieb v sfére neziskového marketingu.
Predmet umožňuje hlbšie pochopiť potreby súčasných i budúcich zákazníkov, jednotlivé etapy procesu marketingového riadenia, analyzovať portfólio aktivít organizácie a zaujať kvalifikované stanovisko pri formulovaní marketingových cieľov a strategických zámerov organizácie.
Obsahom predmetu „Organizačná kultúra“ sú predovšetkým základné problémové okruhy súvisiace so samotnou podstatou, významom a formovaním organizačnej kultúry, jej prezentovaním prostredníctvom rôznych prostriedkov, charakteristikami na základe určitých dominantných prvkov a nadväznosťou na riadiace procesy organizácie. Každá organizácia si vytvára a rozvíja svoju špecifickú kultúru, ktorá predstavuje vlastnú sústavu hodnotových preferencií, noriem a vzorov konania. Organizačná kultúra vytvára určitý rámec pre konanie manažérov a všetkých zamestnancov.
Cieľom predmetu je naučiť študentov posudzovať a rozvíjať osobnostné predpoklady (kompetencie) pre úspešný výkon manažérskej práce, ovládať jednotlivé štýly vedenia ľudí a možnosti ich využitia v závislosti od konkrétnej situácie, zvládnuť základy tímovej organizácie, teoreticky a prakticky zvládnuť prípravu a vedenie pracovných porád, osvojiť si techniky sebariadenia, time manažmentu a rozvoja kreativity.
Obsahom predmetu „Personálny manažment“ sú predovšetkým základné teoretické poznatky o poslaní personálneho manažmentu, jeho hlavných úlohách a spôsobe ich realizácie prostredníctvom systému jeho funkcií vo všetkých typoch organizácií. Moderné tendencie v oblasti formovania pracovného potenciálu a jeho optimálneho využívania dopĺňa vysvetľovanie overených spôsobov praktického vykonávania jednotlivých funkcií personálneho manažmentu.
Cieľom predmetu je osvojiť si základné vedomosti a metodológiu manažmentu projektových prác. Obsahom výučby je kategorizácia projektov podľa cieľového zamerania a stupňa inovácie predmetu a metódy štúdia, funkcie projektového manažmentu a fázy projektovej činnosti. Špecifickou súčasťou projektového manažmentu sú rozhodovacie procesy a eliminovanie rizík v projektovej činnosti, financovanie a uhrádzanie projektov, ako aj zvyšovanie efektu projektových prác na úrovni podniku a miestnych samospráv. V neposlednom rade je obsahom predmetu hodnotenie efektívnosti investícií a odborného poradenstva pri skvalitňovaní projektovej dokumentácie a využívaní podporných prostriedkov EÚ a národných zdrojov pri realizácii projektov v spoločenskej praxi.
Cieľom predmetu je uviesť študenta do problematiky aplikovaného marketingu - regionálneho a mestského marketingu, ktorého základom je spoločenská koncepcia marketingu, keď marketing miesta je chápaný ako súhrn činností, ktoré sú zamerané na vytvorenie, udržanie alebo zmenu postojov či správania sa k určitým lokalitám. Študent by si mal osvojiť vedomosti a zručnosti používania nástrojov marketingového mixu v tejto oblasti.
Obsahom predmetu sú predovšetkým základné teoretické poznatky o poslaní riadenia ľudského potenciálu, jeho hlavných úlohách a spôsobe ich realizácie prostredníctvom systému jeho funkcií vo všetkých typoch organizácií, vrátane malých a stredných podnikov. Moderné tendencie v oblasti formovania pracovného potenciálu a jeho optimálneho využívania dopĺňa vysvetľovanie overených spôsobov praktického vykonávania jednotlivých funkcií riadenia ľudských zdrojov.
Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky z teórie strategického riadenia podniku a naučiť nevyhnutné zručnosti pre formulovanie a implementovanie stratégie. Predmet rozvíja schopnosť strategicky myslieť, oboznamuje s metódami strategickej analýzy, procedúrami formulovania a hodnotenia strategických variantov, procesom realizácie stratégie a kontroly jej úspešnosti.