Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodné organizácie

Členstvo v medzinárodných organizáciách

Členstvo v orgánoch, komisiách a inštitúciách zahraničných partnerských škôl ako aj účasť predstaviteľov VŠEM v medzinárodných organizáciách prispieva  nielen k rozvoju medzinárodných vzťahov, ale aj k udržiavaniu dobrého imidžu vysokej školy doma i v zahraničí.

  1. Členstvo v orgánoch, komisiách a inštitúciách zahraničných partnerských škôl
  2. Členstvo v medzinárodných organizáciách

Vedecko-pedagogickí zamestnanci VŠEM pôsobia vo viacerých akademických orgánoch a komisiách zahraničných vysokých škôl, predovšetkým v Českej republike.

Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc., je členkou Vedeckej rady EPI s.r.o. Kunovice v ČR.

Trojnásobné  zastúpenie v orgánoch zahraničných vysokých škôl má riaditeľ Ústavu pre ekonómiu a manažment VŠEM Dr. h. c. prof. h. c. mpx. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA ide o členstvo vo:

  • Vedeckej rade Provozní ekonomické fakulty České zemědelské univerzity v Prahe, ČR,
  • Vedeckej rade Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budejoviciach, ČR,
  • Vedeckej rade Vysokej školy evropských a regionálnich studií v Českých Budejoviciach.

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. je členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác na Vysokej škole báňskej Ostravskej univerzity v Ostrave, ČR.

Od mája 2010 je VŠEM v Bratislave inštitucionálnym členom ​NISPAcee, The Network od Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, ktorá sídli v Bratislave.

VŠEM je aj členom medzinárodnej organizácie ​​CRANET zameranej na európsky manažment ľudských zdrojov.
Táto organizácia je zameraná na dlhodobý výskumný projekt so zahraničnými vysokými školami, na ktorom spolupracujú pracovníci Katedry manažmentu VŠEM. Projekt riadi skupina expertov reprezentujúca jednotlivé krajiny a koordinuje ju Centrum pre európsky manažment ľudských zdrojov (Centre for European Human Resource Management) zriadená na Universite Cranfield vo Veľkej Británii.

VŠEM je od roku 2011 členom dlhodobého medzinárodného výskumného projektu HPD CEEUS,
Human Potential Development in Central and Eastern EU States, ktorého základným cieľom je vytvoriť systém spolupráce medzi zapojenými inštitúciami, vykonávať vedecké výskumy v oblasti strategického rozvoja ľudského potenciálu, na ktorom spolupracujú pracovníci Katedry manažmentu VŠEM.