Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodné organizácie

Členstvo v medzinárodných organizáciách

Členstvo v orgánoch, komisiách a inštitúciách zahraničných partnerských škôl ako aj účasť predstaviteľov VŠEMvs v medzinárodných organizáciách prispieva  nielen k rozvoju medzinárodných vzťahov, ale aj k udržiavaniu dobrého imidžu vysokej školy doma i v zahraničí.

 1. Členstvo v orgánoch, komisiách a inštitúciách zahraničných partnerských škôl
 2. Členstvo v medzinárodných organizáciách

Vedecko-pedagogickí zamestnanci VŠEMvs pôsobia vo viacerých akademických orgánoch a komisiách zahraničných vysokých škôl, predovšetkým v Českej republike.

Rektorka VŠEMvs v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc., je členkou Vedeckej rady EPI s.r.o. Kunovice v ČR.

Trojnásobné  zastúpenie v orgánoch zahraničných vysokých škôl má riaditeľ Ústavu pre ekonómiu a manažment VŠEMvs Dr. h. c. prof. h. c. mpx. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA ide o členstvo vo:

 • Vedeckej rade Provozní ekonomické fakulty České zemědelské univerzity v Prahe, ČR,
 • Vedeckej rade Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budejoviciach, ČR,
 • Vedeckej rade Vysokej školy evropských a regionálnich studií v Českých Budejoviciach.

Prof. Ing. Viktória ČEJKOVÁ, PhD. je členkou viacerých orgánov zahraničných vysokých škôl:

 • Členka odborovej rady doktorského štúdia programu POJIŠTOVNICTVÍ na ESF MU a na Mendlova zemědelská a lesnícka univerzita (MZLU) v Brne a na Technickej univerzite na Hospodárskej fakulte (TU HF) v Liberci,
 • Predseda komisie pre Štátne záverečné skúšky ESF MU, pre denné a distančné štúdium a predseda štátnicovej komisie na MZLU v Brne,
 • Školiteľka študentov doktorského štúdia na ESF MU a na MZLU v Brne, na TU HF v Liberci,
 • Členka komisie pre obhajoby dizertačných prác  na ESF v Brne,
 • Členka v štátnicových komisiách pre magisterské a bakalárske študijne programy na ESF MU a na MZLU v Brne,
 • členka odbornej skúšobnej komisie Ministerstva financiíF ČR pre  strední a vyšší stupeň vzdelávania podľa zákona   o pojišťovacích zprostredkovatelích a likvidátorech pojistných událostí českého pojistného trhu, od r.2004,
 • lektorka na Právnické fakulte MU v Brne štúdia LLM - obchodní právo od r.2005.

Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť pre externé štúdium prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. je členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác na Vysokej škole báňskej Ostravskej univerzity v Ostrave, ČR.

Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave v roku 2009 reprezentovali vysokú školu v medzinárodných organizáciách títo zamestnanci:

 • prof. Ing. Helena STRÁŽOVSKÁ, PhD. je externou členkou Maďarskej akadémie vied od 6. decembra 2000.
 • prof. Ing. Viktória ČEJKOVÁ, PhD. je členka odbornej skúšobnej komisie Ministerstva financií ČR pre strední a vyšší stupeň vzdelávania podľa zákona o pojišťovacích zprostredkovatelích a likvidátorech pojistných událostí českého pojistného trhu, od r.2004,
 • prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. je členkou  Európskej asociácie ekonómov pri EÚ. 

Od mája 2010 je VŠEMvs v Bratislave inštitucionálnym členom ​NISPAcee, The Network od Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, ktorá sídli v Bratislave.

VŠEMvs je aj členom medzinárodnej organizácie ​​CRANET zameranej na európsky manažment ľudských zdrojov.
Táto organizácia je zameraná na dlhodobý výskumný projekt so zahraničnými vysokými školami, na ktorom spolupracujú pracovníci Katedry manažmentu VŠEMvs. Vedúcou projektu pre Slovenskú republiku je doc. Ing. Anna KACHAŇÁKOVÁ, CSc. Projekt riadi skupina expertov reprezentujúca jednotlivé krajiny a koordinuje ju Centrum pre európsky manažment ľudských zdrojov (Centre for European Human Resource Management) zriadená na Universite Cranfield vo Veľkej Británii.

VŠEMvs je od roku 2011 členom dlhodobého medzinárodného výskumného projektu HPD CEEUS,
Human Potential Development in Central and Eastern EU States, ktorého základným cieľom je vytvoriť systém spolupráce medzi zapojenými inštitúciami, vykonávať vedecké výskumy v oblasti strategického rozvoja ľudského potenciálu, na ktorom spolupracujú pracovníci Katedry manažmentu VŠEMvs. V rámci tejto spolupráce sa každoročne (už osem rokov) uskutočňuje konferencia, ktorej pravidelne členkou vedeckého výboru konferencie je doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. Členovia katedry manažmentu na konferenciách každoročne publikujú svoje výstupy.