Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ústav ekonómie a manažmentu

Ústav ekonómie a manažmentu

Riaditeľ ústavu Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBAŠtruktúru ústavu tvoria nasledovné pracoviská:

Nosným smerovaním  ústavu vo vzdelávacej oblasti je  orientácia na profesijnú prípravu budúcich manažérov na malé a stredné podnikanie a na funkčné pozície v štátnej správe a územnej samospráve.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa ústav zameriava na rozvoj malého a stredného podnikania a na problémy ekonomiky a manažmentu verejnej správy. 

Výskumné projekty, realizované na ústave, majú charakter inštitucionálneho výskumu na podporu rozvoja študijných programov, aplikačného výskumu na podporu malého a stredného podnikania a spolupráce podnikateľských subjektov s orgánmi územných samospráv na rozvoj medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a  na podporu integračných procesov a globalizačných tendencií v európskom priestore.

Ústav ekonómie a manažmentu je koordinujúcim pracoviskom projektov medzinárodnej vedecko - výskumnej a edukačnej spolupráce, nositeľom znalostnej ekonomiky a moderného manažmentu.

Ústav spolupracuje s poprednými podnikateľskými subjektmi, učenými vedeckými spoločnosťami a pracoviskami ústrednej štátnej správy, samosprávy a pracoviskami vedecko - výskumnej základne.

Ústav je aktívnym subjektom v konzorciách strategickým partnerov, pri uplatňovaní terénneho poradenstva a expertíznej činnosti, na Miestach prvého kontaktu pri rozvoji spolupráce s orgánmi miestnych smospráv a vyšších územných celkov.