Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Grantová agentúra VŠEM

Interné projekty podporené Grantovou agentúrou VŠEM

Kategória projektov Interné projekty rieši témy základného a aplikovaného výskumu vo verejnej správe a regionálnom rozvoji. Je financovaná prostredníctvom Grantovej agentúry VŠEM, ktorá začala svoju činnosť dňa 1.9.2007. Jej poslaním je poskytovať finančnú podporu výskumným projektom, ktoré riešia relevantné, aktuálne a perspektívne témy verejnej správy a regionálneho rozvoja. Grantová agentúra udeľuje finančnú podporu z fondu pre vedu a výskum VŠEM, ktorý disponuje vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami VŠEM. O finančnú podporu výskumu sa môžu uchádzať riešitelia alebo riešiteľské kolektívy zložené najmä zo zamestnancov VŠEM, preferované sú zmiešané kolektívy a kooperatívne a medzinárodné projekty.

Od začiatku svojej činnosti Grantová agentúra VŠEM doposiaľ podporila realizáciu týchto výskumných úloh:

KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGA 1/2022
Sociálne nerovnosti doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD.
2022 – 2024 
IGA 2/2022  Využitie marketingových nástrojov v sektore hoteliérstva počas pandemickej krízy doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.    2022 – 2023 
IGA 3/2022 Daňovníctvo v kontexte finančného účtovníctva PhDr. Agneša Víghová, PhD.    2022
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2021
Charakteristika a vývoj cirkulárnej ekonomiky
a jej vplyv na súkromný a verejný sektor 
doc. Ing. František Vojtech, PhD.  Filip, S.
Lincényi, M.
Levický, M.
2021 – 2022 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2020
Medzinárodné podnikateľské prostredie - determinanty súčasných trendov Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. Táncošová, J.
Fabuš, M.
Cibák, Ľ.
2020 – 2021 
IGP 2/2020
Inovácia a modernizácia učebníc na VŠEMvs v Bratislave vo vedeckej disciplíne "marketing" doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Cibáková, V.
Kirchmayer, J.
Fabuš, M.
Švejnová, K.
2020 – 2021 
IGP 3/2020
Inovácie v public administration v SR: determinácia ekonomických, informatizačných a právnych aspektov s reflektovaním na nóvum krajín Európy prof. Mykola Sidak, DrSc. Resler, M. 2020 – 2021 
IGP 4/2020
Aktuálne otázky ekonomiky podnikov v dôsledku prebiehajúcich zmien svetového hospodárstva
PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA Rácik, A.
Baculíková, N.
Cibák, Ľ.
2020 – 2022 
IGP 5/2020
Bezpečnostné riziká a krízové javy v podnikateľskom prostredí SR
Dr. h. c. prof. mpx. h.c. prof. Ing.
Vladimír Gozora, PhD.,MBA
Táncošová, J.
Brtková, J.
Kováč, M.
Švejnová, K.
Levický, M.
Mižičková, J.
Hudáková, M. (SPU)
Husár, I. (SISP)
Záhon, M.
2020 – 2022 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2019
Výzvy koncepcie sociálnej integrácie v Európe  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. Stanek, V.
Vadkertiová, S.
2018 - 2020 
IGP 3/2019 Vytvorenie mechanizmu na hodnotenie vplyvu migračných tokov na sociálny a ekonomický rozvoj územia doc. Ing. František Vojtech, PhD.  Filip, S.
Gozora, V.
Levický M.
2019 - 2020 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2017
Vývoj medzinárodného podnikania a medzinárodného manažmentu v podmienkach globalizácie   prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2017 – 2018 
IGP 2/2017 Využitie výsledkov finančnej analýzy pri plnení informačnej funkcie vnútropodnikového kontrolingu Ing. Michal Levický, PhD.   2017  2018 
IGP 3/2017 Efekty malého a stredného podnikania v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.   2017 – 2019 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2016 Nová paradigma rozvoja sociálnych systémov v Európe doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
IGP 2/2016 Podiel vybraných atribútov manažérskej práce na kreovanie interného prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť podniku doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. 2016 – 2018
IGP 3/2016 Hodnotenie kompetencií projektových manažérov v malých a stredných podnikoch v regiónoch SR
Ing. Hana Krchová, Ph.D. 2016 – 2018
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2015 Benchmarking miest Slovenska 2015-2016 prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2015 – 2016
IGP 2/2015 Súčasný stav a perspektívy rozvoja verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 2015 – 2017
IGP 3/2015 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru Európskej únie prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. 2015 – 2017
IGP 4/2015 Finančné účtovníctvo v kontexte výkonu finančného auditu v malých a stredných podnikoch a samospráv prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2015 – 2016
IGP 5/2015 Perspektívy fungovania malotriedok v SR v závislosti od demografického vývoja doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2015 – 2016
IGP 6/2015 Analýza interného a externého prostredia malých a stredných podnikov v podmienkach SR doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 2015 – 2016
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2014 Inštitucionálne predpoklady a manažment migračných procesov v Európe v podmienkach SR a ČR prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2014 – 2015
IGP 2/2014 Výkladový slovník pre verejnú správu prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2014 – 2015
IGP 3/2014 Poisťovanie rizík malých a stredných podnikov na poistnom trhu prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2014 – 2015
IGP 5/2014 Budovanie regionálneho informačného systému pre potreby územnej samospráv
Ing. Ivana Gecíková,   PhD. 2014 – 2016
IGP 6/2014 Manažérstvo vzdelávania vo verejnej správe PhDr. Silvia Matúšová, PhD.  2014 – 2016 
IGP 7/2014 Spoločensky zodpovedné podnikanie malých a stredných podnikov – nástroj regionálneho rozvoja
doc. Ing. Helena Schurmann, PhD. 2014 – 2015
IGP 8/2014 Metodológia diagnostiky podniku v súčasnosti  Ing. Marián Židó, PhD.  2014 – 2016 
IGP 9/2014 Miesto a úloha orgánov verejnej správy pri kritickom stave štátu  prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2014 – 2015  
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
IGP 1/2013 Právne vzťahy pri výkone závislej práce - súčasný stav a perspektívy prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 2013 – 2015
IGP 2/2013 Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2013 – 2015
IGP 3/2013 Kľúčové funkcie personálneho manažmentu v kontexte rozvoja organizácií pôsobiacich  v SR a ČR Ing. Zdenko Stacho, PhD. 2013 – 2015
IGP 4/2013  Faktory ovplyvňujúce dlhodobo udržateľný rozvoj organizácií v novej ére podnikania  Ing. Katarína Stachová, PhD.  2013 – 2015 
IGP 5/2013 Projektové riadenie v organizáciách územnej samosprávy  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.  2013 – 2014 
IGP 6/2013 Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta  prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.  2013 – 2015 
IGP 9/2013 Vybrané časti stratégie sociálneho a hospodárskeho rozvoja vo svete  doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2013 
IGP 10/2013 Determinanty rozvoja malého a stredného podnikania na regionálnej úrovni v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  2013 – 2015
IGP 11/2013 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov - záruka rozvoja regiónov  prof. Ing. Alena Daňková, CSc.  2013 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 3/2012 Nový model sociálno-enviromentálnej trvalej udržateľnosti Slovenska prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. 2010 – 2013
IGP 4/2012  Zmeny v účtovníctve rozpočtových organizácií po vstupe do EÚ a ich vplyv na využívanie verejných financií  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  2010 – 2013
IGP 5/2012  Vybrané hospodárske politiky Európskej únie  doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2012 
IGP 6/2012  Tretia etapa decentralizácie verejnej správy  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2012 – 2014 
IGP 72012  Šport a voľno-časové pohybové aktivity študentov vo vybraných súkromných vysokých školách  Ing. František Kubala  2012 – 2013 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2011 Dopady fiškálnej decentralizácie SR prof. Ing. Viera Cibáková, CSc 2011 – 2012
IGP 2/2011 Etika vo verejnej správe Mgr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. 2011 – 2013
IGP 3/2011  Ekonómia životného prostredia a mechanizmy verejnej správy v procese starostlivosti o životné prostredie  doc. Ing. Eva Romančíková, CSc.  2011 – 2013 
IGP 4/2011  Regionálna politika Európskej únie doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2011 
IGP 5/2011 Benchmarking miest Slovenska 2011 - 2012 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2011 – 2012 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2010 Možnosti merania občianskej bezpečnosti Ing. Stanislav Filip, PhD. 2010 – 2012
IGP 2/2010 Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni doc. Ing. Anna Belajová, PhD. 2010 – 2012
IGP 3/2011  Podnikanie a manažment organizácií budúcnosti (v novej ére civilizácie) prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc.  2010 – 2012
IGP 4/2010  Nové tendencie v ekonómii a manažmente verejnej správy prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2010 – 2011 
IGP 5/2010 Právne aspekty verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.  2010 – 2012
IGP 6/2010 Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika  PhDr. Jana Gašparíková, PhD.  2010 – 2012 
IGP 10/2010 Systémový prístup k rozvíjaniu vedomostného potenciálu zamestnancov samosprávy Ing. Mária Šamierová, CSc.  2010 – 2012 
IGP 11/2010 Analýza procesu študijného rozhodovania poslucháčov VŠEMvs  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.  2010 – 2012 
IGP 12/2010 Komparácia postavenia verejných a súkromných vysokých škôl vo vybraných krajinách EÚ  Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA  2010 – 2011 
IGP 13/2010  Vytvorenie učebnej a metodickej pomôcky k predmetu Všeobecná ekonomická teória a Makro- a Mikroekonómia s aplikáciou na dištančné štúdium - pilotný projekt dištančného vzdelávania  doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.  2010 – 2011 
IGP 14/2010 Vytvorenie súboru učebných textov a metodickej pomôcky k predmetu Financovanie verejnoprospešných subjektov  doc. Ing. Elena Beňová, PhD.  2010 – 2011 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2009 Benchmarking miest Slovenska prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 2009 – 2010
IGP 2/2009 Model komunálnej reformy na Slovensku prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 2009 – 2010
IGP 3/2009  Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch ako faktor rozvoja vybraného regiónu doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 2009 – 2011
IGP 4/2009  Metodika tvorby študijných programov v študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 2009 – 2010 
IGP 5/2009 Dynamický a ekonomický systém (teoreticko-metodologické východiská) doc. dr. Štefan Volner, CSc. 2009 – 2009
IGP 6/2009  Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  2009 – 2011 
IGP 7/2009  Transformácia a ďalší rozvoj riadenia verejnej správy na Slovensku  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2009 
IGP 8/2009  Regionálne centrá (samospráva a regionálne prognózovanie)  PhDr. Jana Gašparíková, PhD.  2009 – 2012