Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Grantová agentúra VŠEM

Interné projekty podporené Grantovou agentúrou VŠEM

Kategória projektov Interné projekty rieši témy základného a aplikovaného výskumu vo verejnej správe a regionálnom rozvoji. Je financovaná prostredníctvom Grantovej agentúry VŠEM, ktorá začala svoju činnosť dňa 1.9.2007. Jej poslaním je poskytovať finančnú podporu výskumným projektom, ktoré riešia relevantné, aktuálne a perspektívne témy verejnej správy a regionálneho rozvoja. Grantová agentúra udeľuje finančnú podporu z fondu pre vedu a výskum VŠEM, ktorý disponuje vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami VŠEM. O finančnú podporu výskumu sa môžu uchádzať riešitelia alebo riešiteľské kolektívy zložené najmä zo zamestnancov VŠEM, preferované sú zmiešané kolektívy a kooperatívne a medzinárodné projekty.

Pravidlá riadenia domácich a medzinárodných, vedecko-výskumných, rozvojových a iných projektov na VŠEM 

Predsedníctvo Grantovej agentúry VŠEM v Bratislave 

1.           
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
2.            prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
3.            Dr. h. c. prof. mpx .h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA
4.            prof. Mikuláš Sidak, DrSc.
5.            doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.
6.            doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.
7.            Ing. Nina Baculíková, PhD.

Od začiatku svojej činnosti Grantová agentúra VŠEM doposiaľ podporila realizáciu týchto výskumných úloh:KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2023 Daňovníctvo v kontexte nepriamych daní a daňových únikov PhDr. Agneša Víghová, PhD. Víghová, A.
Štangová, N. 
Petruščáková, M.
2023 - 2024
IGP 2/2023 Internacionalizácia MSP na Slovensku  doc. Ing. Marek Csabay, PhD.  Nebeský, Ľ. 
Stehlíková, B.
Balog, B. 
Kotásková, A. 
2023 - 2024
IGP 3/2023 Podnikanie dôchodcovských správcovských spoločností a doplnkových dôchodcovských spoločností v EÚ: právne a manažérske aspekty prof. Mikuláš Sidak, DrSc.  Slezáková, A. 
Kunychka, M.
Hajnišová, E. 
Klus, M. 
Kuril, J.
Vicen, V.
2023 - 2025 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGA 1/2022
Sociálne nerovnosti doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. Stanek, V.
Vadkertiová, S.
2022 – 2024 
IGA 2/2022  Využitie marketingových nástrojov v sektore hoteliérstva počas pandemickej krízy doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.   Ivashchenko, O.
Lincényi, M.
Fuseková, M.
Švejnová, K.
Yakovleva, O.
Cherednichenko, O.
2022 – 2023 
IGA 3/2022 Daňovníctvo v kontexte finančného účtovníctva PhDr. Agneša Víghová, PhD. Štangová, N.
Víghová, A.
 2022 2023
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2021
Charakteristika a vývoj cirkulárnej ekonomiky
a jej vplyv na súkromný a verejný sektor 
doc. Ing. František Vojtech, PhD.
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu) 
Filip, S.
Lincényi, M.
Levický, M.
Gulašová, I.
2021 – 2022 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2020
Medzinárodné podnikateľské prostredie - determinanty súčasných trendov Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. Táncošová, J.
Fabuš, M.
Cibák, Ľ.
2020 – 2021 
IGP 2/2020
Inovácia a modernizácia učebníc na VŠEMvs v Bratislave vo vedeckej disciplíne "marketing" doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Cibáková, V.
Kirchmayer, J.
Fabuš, M.
Švejnová, K.
2020 – 2021 
IGP 3/2020
Inovácie v public administration v SR: determinácia ekonomických, informatizačných a právnych aspektov s reflektovaním na nóvum krajín Európy prof. Mykola Sidak, DrSc. Cibák, Ľ.
Sidak, M.
Tešovičová, Z.
Víghová, A.
Tešovič, R.
Kuril, J.
Vicen, V.
Klus, M.
2020 – 2023 
IGP 4/2020
Aktuálne otázky ekonomiky podnikov v dôsledku prebiehajúcich zmien svetového hospodárstva
PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA Rácik, A.
Baculíková, N.
Cibák, Ľ.
Adamko, J.
2020 – 2022 
IGP 5/2020
Bezpečnostné riziká a krízové javy v podnikateľskom prostredí SR
Dr. h. c. prof. mpx. h.c. prof. Ing.
Vladimír Gozora, PhD. MBA
prof. Ing. Judita Táncošová, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
Brtková, J.
Kováč, M.
Švejnová, K.
Levický, M.
Mižičková, J.
Hudáková, M. (SPU)
Husár, I. (SISP)
Záhon, M.
2020 – 2022 

KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2019
Výzvy koncepcie sociálnej integrácie v Európe  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. Stanek, V.
Vadkertiová, S.
2019 - 2021 
IGP 2/2019 Vybrané aspekty manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch v kontexte súčasného nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.  Stachová, K. 2019 - 2021 
IGP 3/2019 Vytvorenie mechanizmu na hodnotenie vplyvu migračných tokov na sociálny a ekonomický rozvoj územia doc. Ing. František Vojtech, PhD.
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
(zástupca ved. riešiteľského kolektívu) 
Gozora, V.
Levický M.
2019 - 2020 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2017
Vývoj medzinárodného podnikania a medzinárodného manažmentu v podmienkach globalizácie   prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. Fabuš, M.
Švecová, S.
Hudáková, M.
Lincényi, M.
Bárta, M.
Nebeský, Ľ.
2017 – 2020 
IGP 2/2017 Využitie výsledkov finančnej analýzy pri plnení informačnej funkcie vnútropodnikového kontrolingu Ing. Michal Levický, PhD.
prof. Ing. Monika Hudáková, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu) 
Kollár, V.
Vojtech, F.
Gajdová, D.
Mižičková, J.
Bárta, M.
2017  2018 
IGP 3/2017 Efekty malého a stredného podnikania v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Ing. Michal Levický, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)  
Storoška, M.
Víghová, M.
Brtková, J.
Brutovská, I.
2017 – 2019 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2016 Nová paradigma rozvoja sociálnych systémov v Európe doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. Stanek, V.
Majorošová, M.
Romančíková, E.
Polonyová, S.
Prusáková, V.
2016 – 2018
IGP 2/2016 Podiel vybraných atribútov manažérskej práce na kreovanie interného prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť podniku doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. Stacho, Z.
Krchová, H.
Kováč, M.
2016 – 2018
IGP 3/2016 Hodnotenie kompetencií projektových manažérov v malých a stredných podnikoch v regiónoch SR
Ing. Hana Krchová, Ph.D. Stacho, Z.
Stachová, K.
2016 – 2018
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2015 Benchmarking miest Slovenska 2015-2016 prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2015 – 2016
IGP 2/2015 Súčasný stav a perspektívy rozvoja verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. Kollár, V.
Kuril, J.
2015 – 2017
IGP 3/2015 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru Európskej únie prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. Dudová, I.
Polonyová, S.
Švecová, S.
2015 – 2017
IGP 4/2015 Finančné účtovníctvo v kontexte výkonu finančného auditu v malých a stredných podnikoch a samospráv prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Hajduchová, E.
Fabian, Š.
Víghová, A.
Safonov, E.
Kirsanov, S.
2015 – 2016
IGP 5/2015 Perspektívy fungovania malotriedok v SR v závislosti od demografického vývoja doc. Ing. Elena Beňová, PhD. Fabuš, M.
Gecíková, I.
Švecová, S.
Kabát, L.
2015 – 2016
IGP 6/2015 Analýza interného a externého prostredia malých a stredných podnikov v podmienkach SR doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
Ing. Michal Levický, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
Mišún, J.
Mižičková, J.
Barta, M.
Nebeský, Ľ.
2015 – 2016
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2014 Inštitucionálne predpoklady a manažment migračných procesov v Európe v podmienkach SR a ČR prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc.
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
(zástupca vedúcej riešiteľského kolektívu)
Liďák, J.
Kollár, V.
Táncošová, J.
Kurill, J.
Škultéty, P.
Filip, S.
Kováč, M.
Srb, V.
Kohoutek, J.
Bušina, F.
2014 – 2015
IGP 2/2014 Výkladový slovník pre verejnú správu prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. Hamalová, M.
Belajová, A.
Škultéty, P.
Beňová, E.
Gecíková, I.
Dudová, I.
Neubauerová, E.
Stanek, V.
Švečová, S.
Brtková, J.
2014 – 2016
IGP 3/2014 Poisťovanie rizík malých a stredných podnikov na poistnom trhu prof. Ing. Viktória Čejková, PhD.
Ing. Michal Fabuš, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
Grmanová, E.
Martinovičová, D.
2014 – 2015
IGP 5/2014 Budovanie regionálneho informačného systému pre potreby územnej samospráv
Ing. Ivana Gecíková,   PhD. 2014 – 2016
IGP 6/2014 Manažérstvo vzdelávania vo verejnej správe PhDr. Silvia Matúšová, PhD.  Cibák, Ľ.
Kirchmayer, J.
Mongiello, A.
2014 – 2016 
IGP 7/2014 Spoločensky zodpovedné podnikanie malých a stredných podnikov – nástroj regionálneho rozvoja
doc. Ing. Helena Schurmann, PhD. Cibáková, V.
Viestová, K.
Rózsa, Z.
2014 – 2016
IGP 8/2014 Metodológia diagnostiky podniku v súčasnosti  Ing. František Vojtech, PhD.  Barta, M.
Neumannová, A.
Kohuťár, M.
2014 – 2016 
IGP 9/2014 Miesto a úloha orgánov verejnej správy pri kritickom stave štátu  prof. dr. Štefan Volner, CSc.  Kovácsová, I.
Majorošová, M.
Dobrík, M.
2014 – 2015  
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA 
IGP 1/2013 Právne vzťahy pri výkone závislej práce - súčasný stav a perspektívy prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. Kuril, M.
Minčič, V.
Vicen, V.
2013 – 2015
IGP 2/2013 Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. Stanek, V.
Majorošová, M.
Romančíková, E.
Polonyová, S.
Kolesárová, J.
2013 – 2015
IGP 3/2013 Kľúčové funkcie personálneho manažmentu v kontexte rozvoja organizácií pôsobiacich  v SR a ČR Ing. Zdenko Stacho, PhD. Čihovská, V.
Kachaňáková, A.
Stachová, K.
Stacho, Z.
Kováč, M.
2013 – 2015
IGP 4/2013  Faktory ovplyvňujúce dlhodobo udržateľný rozvoj organizácií v novej ére podnikania  Ing. Katarína Stachová, PhD.  Kachaňáková, A.
Stasiak-Betlejewska, R.
Stacho, Z.
Kováč, M.
2013 – 2015 
IGP 5/2013 Projektové riadenie v organizáciách územnej samosprávy  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.
PhDr. Agneša Víghová, PhD.
(zástupca riešiteľského kolektívu)
 
Petráková, Z.
Daňková, A.
Jaszberényi, P.
2013 – 2014 
IGP 6/2013 Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta  prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.  Cibáková, V.
Rózsa, Z.
Cibák, Ľ.
Folvarčíková, L.
Kovaříková, B.
2013 – 2015 
IGP 9/2013 Vybrané časti stratégie sociálneho a hospodárskeho rozvoja vo svete  doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2013 
IGP 10/2013 Determinanty rozvoja malého a stredného podnikania na regionálnej úrovni v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
 
Kučera, A.
Križo, P.
Kováč, M.
Bagin, P.
Gozorová, Z.
Stanková, M.
2013 – 2016
IGP 11/2013 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov - záruka rozvoja regiónov  prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
 
Daňko, J.
Dobiš, J.
Víghová, A.
Piskóti, I.
Molnár, L.
Szabolcs, N.
2013 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 3/2012 Nový model sociálno-enviromentálnej trvalej udržateľnosti Slovenska prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. Sedlák, M.
Matúšová, S.
Volner, Š.
Barič, O.
Silván, J.
Gašparíková, J.
2012 – 2013
IGP 4/2012  Zmeny v účtovníctve rozpočtových organizácií po vstupe do EÚ a ich vplyv na využívanie verejných financií  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  Oláh, M.
Víghová, A.
Hajduchová, E.
Fabian, Š.
2012 – 2014
IGP 5/2012  Vybrané hospodárske politiky Európskej únie  doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2012 
IGP 6/2012  Tretia etapa decentralizácie verejnej správy  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  Hamalová, M.
Papcunová, V.
Gecíková, I.
2012 – 2014 
IGP 7/2012  Šport a voľno-časové pohybové aktivity študentov vo vybraných súkromných vysokých školách  Ing. František Kubala  Tománek, Ľ.
(garant projektu)
Zambová, D.
Ivanovič, P.
Kubala, O.
2012 – 2013 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2011 Dopady fiškálnej decentralizácie SR prof. Ing. Viera Cibáková, CSc 2011 – 2012
IGP 2/2011 Etika vo verejnej správe Mgr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.
Ing. Lucia Horňáková, PhD.
(zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu)
Víghová, A.
Hanák, R.
Flovarčíková, L.
Bubáková, M.
2011 – 2013
IGP 3/2011  Ekonómia životného prostredia a mechanizmy verejnej správy v procese starostlivosti o životné prostredie  doc. Ing. Eva Romančíková, CSc.  2011 – 2013 
IGP 4/2011  Regionálna politika Európskej únie doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2011 
IGP 5/2011 Benchmarking miest Slovenska 2011 - 2012 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2011 – 2012 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2010 Možnosti merania občianskej bezpečnosti Ing. Stanislav Filip, PhD. 2010 – 2012
IGP 2/2010 Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni doc. Ing. Anna Belajová, PhD. 2010 – 2012
IGP 3/2011  Podnikanie a manažment organizácií budúcnosti (v novej ére civilizácie) prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc.  2010 – 2012
IGP 4/2010  Nové tendencie v ekonómii a manažmente verejnej správy prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2010 – 2011 
IGP 5/2010 Právne aspekty verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.  2010 – 2012
IGP 6/2010 Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika  PhDr. Jana Gašparíková, PhD.  2010 – 2012 
IGP 10/2010 Systémový prístup k rozvíjaniu vedomostného potenciálu zamestnancov samosprávy Ing. Mária Šamierová, CSc.  2010 – 2012 
IGP 11/2010 Analýza procesu študijného rozhodovania poslucháčov VŠEMvs  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.  2010 – 2012 
IGP 12/2010 Komparácia postavenia verejných a súkromných vysokých škôl vo vybraných krajinách EÚ  Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA  2010 – 2011 
IGP 13/2010  Vytvorenie učebnej a metodickej pomôcky k predmetu Všeobecná ekonomická teória a Makro- a Mikroekonómia s aplikáciou na dištančné štúdium - pilotný projekt dištančného vzdelávania  doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.  2010 – 2011 
IGP 14/2010 Vytvorenie súboru učebných textov a metodickej pomôcky k predmetu Financovanie verejnoprospešných subjektov  doc. Ing. Elena Beňová, PhD.  2010 – 2011 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2009 Benchmarking miest Slovenska prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 2009 – 2010
IGP 2/2009 Model komunálnej reformy na Slovensku prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 2009 – 2010
IGP 3/2009  Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch ako faktor rozvoja vybraného regiónu doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 2009 – 2011
IGP 4/2009  Metodika tvorby študijných programov v študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 2009 – 2010 
IGP 5/2009 Dynamický a ekonomický systém (teoreticko-metodologické východiská) doc. dr. Štefan Volner, CSc. 2009 – 2009
IGP 6/2009  Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  2009 – 2011 
IGP 7/2009  Transformácia a ďalší rozvoj riadenia verejnej správy na Slovensku  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2009 
IGP 8/2009  Regionálne centrá (samospráva a regionálne prognózovanie)  PhDr. Jana Gašparíková, PhD.  2009 – 2012