Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra ekonómie a financií

Katedra ekonómie a financií

   
Vedúci katedry: doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD.

Katedra ekonómie a financií je vzdelávacím a vedeckým pracoviskom, ktorého úlohou je zabezpečovať výučbu základných ekonomických predmetov s národohospodárskym zameraním v študijných programoch „Verejná správa“ (1., 2. a 3. stupeň) a „Manažment malého a stredného podnikania“ (1., 2. a 3. stupeň).

Katedra sa orientuje na výučbu predmetov z hľadiska sociálno-ekonomického, regionálneho a inovačného rozvoja, ako aj rozvoja životného prostredia. Ďalšie predmety sú orientované na medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment, medzinárodné financie, medzinárodné ekonomické vzťahy od ich najstaršej formy, t. j. od medzinárodného obchodu až po predmety zamerané na problematiku vyplývajúcu z členstva SR v Európskej únii a súvisiacu so vstupom SR do eurozóny. Pedagogické a vedecko-výskumné zameranie katedry sa navonok prezentuje publikáciami, vedeckými článkami alebo príspevkami a vystúpeniami na vedeckých konferenciách. Katedra nadväzuje kontakty s pracoviskami podobného zamerania v SR i v zahraničí.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na problematiku medzinárodných financií, verejných a podnikových financií, poisťovníctva a kapitálového trhu ako aj na aktuálne otázky ekonomiky podnikov v dôsledku prebiehajúcich zmien svetového hospodárstva. Ďalej vývoju a dopadom pohybu dlhodobého medzinárodného kapitálu a priamych zahraničných investícií, vývoju a praxi medzinárodného podnikateľského prostredia, medzinárodného manažmentu, medzinárodného obchodu v kontexte medzinárodných ekonomických vzťahov. Osobitnú pozornosť venuje otázkam cirkulárnej ekonomiky. V neposlednom rade otázkam európskej integrácie a dopadu politík Európskej únie na členské štáty. Úlohou katedry je získavať najnovšie poznatky z uplatňovania finančných systémov, zhodnotiť ich efekty pri dosahovaní udržateľného ekonomického rozvoja a cieľavedome využívať výsledky ekonomického výskumu v procese prípravy budúcich manažérov a hľadaní efektívnych foriem a metód financovania podnikateľských subjektov a verejnej správy.

Výskumné zameranie katedry:

 • vývoj a aktuálne otázky ekonomiky podnikov v dôsledku prebiehajúcich zmien svetového hospodárstva so zameraním na otázky cirkulárnej ekonomiky;
 • vývoj a dopady pohybu dlhodobého medzinárodného kapitálu a priamych zahraničných investícií;
 • vývoj a prax medzinárodného podnikateľského prostredia, medzinárodného manažmentu v kontexte medzinárodných ekonomických vzťahov;
 • výskum zameraný na otázky európskej integrácie a dopadu politík Európskej únie na členské štáty.

Katedra zabezpečuje výuku predmetov v anglických študijných programoch a zároveň aj vybrané predmety v anglickom a ruskom jazyku v rámci programu ERASMUS+. V akademických rokoch 2017/2018 až 2019/2020 prijala katedra na semestrálny pobyt viacerých hosťujúcich profesorov z partnerskej vysokej školy z Ningbo University of Finance and Economy z Čínskej ľudovej republiky.

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori:

 •  prof.h.c. prof. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD., MBA
 • prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, PhD.

Docenti/funkčné miesto docent:

 • doc. Ing. Nadiya DUBROVINA, PhD. 
 •  doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD.
 •  doc. PhDr. Ing. Pavol KRIŽO, PhD., MBA
 •  Ing. Nina BACULÍKOVÁ, PhD. 
 •  PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, CSc.

Odborní asistenti:

 • Ing. Jozef ADAMKO, PhD. MBA MSc. 
 • PhDr. Mgr. Ľubomír NEBESKÝ, PhD.
 • Ing. Dušan PAULÍK
 • Mgr. Andrej RÁCIK, PhD. 

Externí doktorandi:

 •  M.D. Can XU
 •  M.D. Niaoer YAO
 • Frieder GLIMM, M.Sc.
 • Dipl.-Kfm. Stefan GRASER
 • Veronika GRIMBERGER, M.A.
 • Dirk OSADA, MBA
 • Tobias TILGNER, M.Sc.

 

Absolvent si osvojí základné ekonomické pojmy, vzájomné súvislosti a pochopí fungovanie ekonomických zákonov. Bude schopný charakterizovať základné ekonomické zákonitosti. Získa poznatky z ekonomického správania domácnosti a rovnováhu spotrebiteľa na trhu statkov a služieb. Pochopí správanie firmy v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie na individuálnych trhoch. Nadobudne poznatky o zvláštnostiach trhu výrobných faktorov a jeho fungovanie. Pochopí rozdeľovanie dôchodkov v trhovom systéme. Nadobudne zodpovednosť za riadenie efektívnosti vynaložených nákladov, za osobnostný rozvoj ako aj efektívne komunikovať.
Absolvent zvládne základné makroekonomické pojmy (agregátny dopyt a ponuku vo vzájomnej interakcii, základné modely makroekonomickej rovnováhy), pochopí podstatu a meranie základných veličín výkonnosti ekonomiky, vznik nezamestnanosti a inflácie, úlohy peňazí v ekonomike, ekonomický rast a cyklus. Pochopí súvislosti fungovania ekonomického systému v podmienkach uzavretej a otvorenej ekonomiky, fungujúcej v podmienkach integrácie a globalizácie. Nadobudne zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných a externých predpisov a zaužívaných princípov ako aj efektívne komunikovať.
Absolvent získa poznatky o úzkych väzbách medzi ekonomickým systémom a systémom životného prostredia s dôrazom na negatívne externality a nástrojové inštrumentárium ich internalizácie vo väzbe k vybraným zložkám  životného prostredia.
Absolvent získa  základné vedomosti z problematiky teórie financií, bankovníctva, poisťovníctva, verejných, podnikových a medzinárodných financií. Na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže charakterizovať základné ekonomické zákonitosti.
Po úspešnom absolvovaní predmetu je študent schopný poznať súvislosti a závislosti ekonomických a finančných procesov v podniku, ako aj špecifikovať tvorbu finančnej analýzy a analýzy rizík. Pozná algoritmy vykonávania finančných analýz ex – post a ex – ante, čím bude vedieť vysvetliť tvorbu finančnej analýzy, výpočtov a vyhodnocovaní ekonomických ukazovateľov, ekonomických bilancií ako aj získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať. Dôležitou nadobudnutou schopnosťou študenta má byť i schopnosť navrhovať na základe poznania finančnej situácie podniku opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu súčasného finančného stavu podniku, tj. spracovávať finančno-ekonomickú analýzu podniku ako aj analyzovať účtovnú závierku a finančnú situáciu podniku, vrátane interpretácie, ukazovateľov ekonomickej výkonnosti. Z hľadiska kompetencií nadobudne samostatnosť v rozhodovaní, schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy, zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dopady návrhov na ekonomiku podniku, zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností.
Cieľom predmetu je naučiť študentov rozumieť teoretickým a praktickým otázkam mechanizmu medzinárodnej ekonomickej integrácie s dôrazom na integračné procesy v Európe v 20. a 21. storočí. Oboznámiť poslucháčov so vznikom integračných zoskupení, najmä ESUO, EHS/EÚ, poukázať na procesy rozširovania ES/EÚ od pôvodných šiestich zakladateľských krajín k 27 členským krajinám, dôsledky BREXIT-u, postupy začleňovania a formy spolupráce medzi členskými krajinami. Absolvent bude schopný charakterizovať prostredie SR a EÚ.
Absolvent sa naučí rozumieť mechanizmu zahraničného obchodu – jeho jednotlivým zložkám, spôsobom realizácie – kúpna zmluva, finančné zabezpečenie, dopravné podmienky, komoditná a teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu, medzinárodný obchod a svetový obchod, zahranično-obchodná politika, zásady a nástroje zahranično-obchodnej politiky, ich miesto v celkovej hospodárskej politike štátu, Svetová obchodná organizácia (WTO). Bude schopný charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ.
Cieľom predmetu je poskytnúť výklad formovania súčasnej hospodárskej politiky, poukázať na širšie spektrum národohospodárskych problémov a možnosti ich riešenia v rámci makroekonomickej a mikroekonomickej hospodárskej politiky s dôrazom na jej teoretické zázemie ako aj na integračné a globalizačné vplyvy pri tvorbe praktickej hospodárskej politiky. Zámerom je prezentovať hospodársku politiku tak, aby študenti na základe teoretických poznatkov boli schopní charakterizovať základné ekonomické zákonitosti, porozumieť základným národohospodárskym súvislostiam ekonomických procesov a získali aj vecnú argumentáciu v úvahách o voľbe hospodársko-politickej koncepcie a smerovaní súčasnej hospodárskej politiky SR. Absolvent by mal nadobudnúť schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy.
Cieľom predmetu je osvojiť si teoretické východiská a praktickú aplikáciu finančných vzťahov v rámci podnikových financií. Absolventi predmetu budú schopní porozumieť základným oblastiam finančného riadenia podniku, na základe získaných vedomostí budú vedieť získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať, analyzovať zdroje financovania podniku ako aj analyzovať a vyhodnocovať podnikové ukazovatele.
Absolvent získa informácie o základných otázkach a problémoch súkromného  poisťovníctva a poistenia. Zoznámi sa s poisťovníctvom a jeho základnými charakteristikami, ako jedným z najzaujímavejších časti finančného trhu, ďalej si osvojí základné princípy práce poisťovacích inštitúcii a bude schopný charakterizovať základné poisťovacie zákonitosti. Predmet patrí svojim obsahom k základom, ktoré by mal vedieť absolvent, ktorý bude pracovať vo finančnej a podnikateľskej oblasti a vo verejnej správe nakoľko bude schopná vyhľadávať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať.
Absolvent získa teoretické a praktické poznatky z environmentálneho manažmentu s dôrazom na nástroje environmentálneho manažmentu: formalizované systémy, nástroje orientované na produkty a nástroje orientované procesy. Pochopí podstatu environmentálnej problematiky a bude schopný neustále sa vzdelávať v odbore.
Cieľom úspešného absolvovania predmetu je poskytnúť absolventom najnovšie poznatky o systémových postupoch a metódach využívaných vo finančných analýzach, priblížiť filozofiu fungovania kontrolingu v podniku, objasniť pojem finančný plán, postup jeho zostavenia, modely, metódy, nástroje a techniky hodnotenia finančného plánu. Prehĺbiť analytické myslenie vedomosťami a zručnosťami v oblasti finančných a ekonomických analýz a procesu plánovania a zdôrazniť pohotovosť rozhodovania a následnosť plánovacieho procesu. Absolventi budú ďalej schopný aplikovať vzájomný vzťah nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podniku, vytvárať finančnú analýzu, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie a získajú schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy.
Absolvent si osvojí teoretické východiská a praktickú realizáciu a aplikáciu finančného manažmentu podniku. Zvládnu metódu finančnej analýzy a finančnú štruktúru podniku, riziká a ich elimináciu. Pochopia manažment medzinárodných finančných vzťahov podnikov a nadobudnú schopnosti charakterizovať nástroje finančného manažmentu v podniku, špecifikovať metódy finančného plánovania, špecifikovať procesy finančného riadenia zverenej oblasti, určiť analýzu rizík a príležitostí. Budú vedieť aplikovať vedomosti z oblastí ekonomiky a legislatívy v rámci svojho odboru v praxi ako aj vytvárať finančnú analýzu, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie, navrhovať modely riadenia zmien, analyzovať vývoj nákladov a jeho vplyv na všetky časti obchodných a finančných plánov a kontrolovať dodržiavanie rozpočtových pravidiel, stanovených metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov. Nadobudnú kompetencie v oblasti zodpovednosti za výsledky a kvalitu svojej práce a práce tímu, zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností, ako aj schopnosť adaptability a flexibility v myslení a schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy.
Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky z oblasti investícií, ich miesta, úlohy a významu v ekonomickom rozvoji. Objasňuje vzťah investičnej politiky k využitiu úspor v ekonomike, k celkovej ekonomickej rovnováhe, k vývoju ponuky a dopytu, štruktúrnym zmenám a možným rozvojovým stratégiám vo väzbe na využitie výstupov vedy, výskumu a vývoja, aplikácie licencií, know-how, transferu technológií a vynálezov. Sprostredkúva aj poznatky v otázkach rozhodovania firiem vo vzťahu k ich stabilite, rentabilite a inovačnom podnikaní. Absolvent bude schopný špecifikovať metódy investičného plánovania, ako aj procesov finančného riadenia investícií, ďalej bude vedieť vytvárať finančnú analýzu projektu, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov investičných zámerov, čím zvládne aplikovať kľúčové komponenty do investičnej stratégie podniku. Získa schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy.
Absolvent si rozšíri poznanie a nadviaže na vedomosti zo všeobecnej ekonomickej teórie a makroekonómie otvoreného hospodárstva v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a ich konkrétnych foriem realizácie. Nadobudne poznatky v teoretickej a praktickej rovine, o vývoji od klasickej teórie medzinárodného obchodu až k súčasným teóriám medzinárodných ekonomických vzťahov a problematiky globalizácie, bude schopný identifikovať príležitosti pre organizáciu a vedomosti zužitkovať v praxi. Absolvent získa schopnosť adaptability a flexibility v myslení v medzinárodnom prostredí, schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy.
Naučiť študentov podstatu medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania, pochopiť aké sú príčiny vzniku internacionalizácie podniku, aké sú formy realizácie v medzinárodnom podnikaní, poukázať na odlišnosti, výhody, ale aj riziká v medzinárodnom podnikaní. Osvojiť si poznatky pre rozhodovanie a kritériá rozhodovania podniku v oblasti medzinárodného podnikania a poznatky potrebné na riadenie a fungovanie podnikov v medzinárodnom rozmere. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný popísať lokálnu legislatívu a medzinárodné normy v oblasti podnikania, definovať slovenské podnikateľské prostredie, definovať právne a ekonomické aspekty podnikania a podniku, popísať manažérske štýly riadenia ako aj definovať konkurenčné prostredie trhu a charakterizovať formy medzinárodného podnikania a vstupu podniku na zahraničný trh. Nadobudne zručnosť aplikovať vedomosti z oblastí ekonomiky a legislatívy v rámci svojho odboru v praxi, identifikovať vhodné formy realizácie medzinárodného podnikania a aplikovať kritériá rozhodovania podniku v oblasti medzinárodného podnikania. Absolvent nadobudne schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy a schopnosť neustále sa vzdelávať v odbore.