Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Centrum ďalšieho vzdelávania

Koordinačné centrum VŠEM pre vzdelávanie

Kvalita pedagogického procesu priamo vyžaduje okrem kvalitného pedagóga aj vhodné a dostatočné materiálno-technického zabezpečenie a odborno-metodické riadenie. Z týchto dôvodov VŠEM od akademického roka 2011/2012 vytvorilo Koordinačné centrum pre vzdelávanie, ktorého úlohou je podporovať kvalitu pedagogického procesu.

Náplňou práce Koordinačného centra pre vzdelávanie je:

 • materiálno-technické zabezpečenie chodu a výučby denného a externého štúdia,
 • odborno-metodické riadenie programových manažérov,
 • príprava a spracovanie rozvrhu prednášok, seminárov a konzultácií,
 • export rozvrhu prednášok, seminárov a konzultácií koordinátorom štúdia a zabezpečenie zverejnenia rozvrhu hodín pre študentov pre všetky študijné programy a pre všetky formy štúdia,
 • spolupráca pri akreditácii študijných programov a komplexnej akreditácii školy + príprava učebných plánov a informačných listov predmetov pre daný študijný program,
 • kontrola aktuálne platných  učebných plánov vo výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • spolupráca pri tvorbe Študijného programu pre aktuálny akademický rok,
 • organizácia a realizácia hodnotenia predmetu (evaluácia) na dennom a externom štúdiu,
 • evidencia a archivácia učebných plánov a informačných listov predmetov,
 • organizačné, metodické a materiálno-technické zabezpečenie štátnych záverečných skúšok a promócií,
 • spolupráca s kvestorom VŠEM v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenie výučby,
 • spolupráca so Študijným oddelením (štátne skúšky, promócie, zápisy),
 • spolupráca s Referátom pre public relations v oblasti propagácii a public relations.

Riaditeľ centra

Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Zástupca riaditeľa