Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Bc. - Verejná správa

Bc. - Verejná správa

Študijný program: VEREJNÁ SPRÁVA
Študijný odbor: Ekonómia a manažment
Stupeň štúdia: prvý - bakalársky študijný program
Získaný titul: bakalár (v skratke "Bc.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia.  

Profil absolventa študijného programu


Absolventi 1. stupňa študijného programu „Verejná správa“ získava schopnosť:

 • na základe získaných najnovších poznatkov ekonomicky a manažérsky myslieť,
 • analyzovať, organizovať a riadiť ekonomické základné procesy vo verejnej správe.

Absolvent 1. stupňa študijného programu Verejná správa získa vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť verejnú správu ako interdisciplinárnu vednú disciplínu na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou správou - osobitne poznatkov z ekonómie, manažmentu, politológie, sociológie a práva. Absolvent 1. stupňa študijného programu Verejná správa nadobudne vedomosti o mieste a význame verejnej správy i verejnej politiky v Slovenskej republike (ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu; ktorá sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo) v korelácii a priori na ekonómiu, manažment a právo. Osobitná pozornosť je zameraná na organizáciu a fungovanie verejnej moci v SR v korelácii jej členstva v EÚ, Rade Európy, OESD, OSN a ďalších medzinárodných organizáciách. Profil absolventa je formovaný tak, aby zodpovedal potrebám priebežnej reformy spoločnosti i verejnej správy a procesu jej transformácie na území Slovenska s osobitným zreteľom členstvo Slovenska v Európskej únii. Absolvent bude schopný kvalifikovane zabezpečovať činnosť orgánov vo verejnej správe, neverejnom sektore a zdokonaľovať formy práce v rôznych jej zložkách, vykonávať prácu profesionálneho manažéra a odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolvent študijného programu Verejná správa na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže:

 • vymedziť základné informácie o štáte a práve, o štátnej moci - suverenite, legitimite a legalite, o území a obyvateľstve štátu, pojem právo, jeho funkcie, právne vzťahy, tvorba práva, jeho aplikácia, realizácia a interpretácia, systém práva,
 • vymedziť teoretické východiská verejnej správy, charakterizovať systém verejnej správy a jej základné podsystémy,
 • vysvetliť a popísať význam verejného sektora, verejných statkov, verejných služieb a jednotlivých odvetví verejného sektora,
 • organizácia a kompetencie ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov špecializovanej štátnej správy,
 • vysvetliť a popísať samosprávne funkcie obce,
 • vysvetliť a popísať samosprávne funkcie vyššieho územného celku,
 • vysvetliť a popísať význam a prístupy k tvorbe stratégií ekonomického a sociálneho rozvoja,
 • vysvetliť a popísať miesto, význam a funkcie verejnej politiky a verejnej správy,
 • špecifikovať základné makroekonomické zákonitosti, definovať princípy všeobecnej ekonomickej teórie, špecifikovať problémy národného hospodárstva a ekonomiky
 • charakterizovať manažérske metódy vo verejnej správe,
 • vysvetliť účel a cieľ personálneho manažmentu, definovať pracovnoprávnu legislatívu, špecifikovať štandardné techniky manažmentu využívaného pri plánovaní, realizácií a vyhodnocovaní náboru a výberu pracovníkov, špecifikovať hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov vo verejnej správe,
 • charakterizovať podstatu rizika a jeho klasifikáciu, rozumieť všeobecným postupom manažérstva rizika a jej uplatnenia v praxi,
 • vysvetliť a popísať princípy a nástroje využívané s cieľom ochrany životného prostredia
 • vysvetliť organizáciu a realizáciu kontroly vo verejnej správe.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • interpretovať a aplikovať právne predpisy vo verejnom sektore,
 • pripravovať podklady na rokovanie orgánov územnej samosprávy,
 • spracovať správu o činnosti orgánov územnej samosprávy,
 • spracovávať a kompletizovať administratívnu dokumentáciu orgánov územnej samosprávy (zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia),
 • pripravovať návrhy verejných politik a podieľať sa na ich realizácií,
 • vytvárať stratégiu subjektov verejnej správy v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
 • aplikovať manažérske metódy a realizovať manažment rizík,
 • podieľať sa na realizácií projektov týkajúcich sa organizácie a zabezpečenia spoločenských, kultúrnych, športových a iných podujatí,
 • aplikovať digitálnej zručnosti pri využívaní informačno-komunikačných technológií a využívať vybrané informačné systémy verejnej správy,
 • zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať informácie týkajúce sa stavu životného prostredia v územnej pôsobnosti príslušného úradu (inštitúcie),
 • kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa nakladania s majetkom obce.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • schopnosť realizovať kompetencie subjektov verejnej správy,
 • schopnosť samostatne analyzovať a riešiť problémy,
 • schopnosť aplikovať manažment rizika v organizáciách verejného sektora,
 • samostatnosť v rozhodovaní,
 • schopnosť komunikovať s ľuďmi,
 • prezentačné schopnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • dôslednosť a samostatnosť pri riešení pracovných úloh,
 • mať tvorivý a kreatívny prístup k práci,
 • samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce,
 • zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • zodpovednosť za výkon činností súvisiacich s vnútornou správou orgánov samosprávy,
 • zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie.

Ďalšie informácie k študijnému programu: