Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Študentské preukazy

Pravidlá pre používanie študentských preukazov

Na prístup do objektu VŠEM na Furdekovej ulici v Bratislave, ako aj na identifikáciu študenta na prednáškach, konzultáciách a skúškach, sa študentom vydáva prístupová karta – Preukaz študenta.

V súvislosti s vydaním Preukazu študenta je potrebné zapamätať si a dodržiavať nasledovné pravidlá, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠEM a Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM V Bratislave:

 • Preukaz je vydaný na meno študenta, je neprenosný a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s preukazom bude oslovený v prvom rade študent (ak predtým nenahlásil stratu preukazu).
 • Vydanie prvého Preukazu študenta je bezplatné.
 • Aby mohol byť preukaz vystavený, každý študent je povinný prostredníctvom študentského portálu v sekcii Osobné informácie nahrať do systému svoju fotografiu, ktorá musí 
  • byť vo formáte JPG;
  • mať rozmery 2,5x3 cm;
  • byť upravená na veľkosť 300 x 360 bodov (pixelov);
  • zobrazovať tvár študenta (2/3 veľkosti fotografie na výšku) z čelného alebo mierne otočeného pohľadu po plecia tak, aby bol držiteľ preukazu jasne identifikovateľný.
 • Po vystavení preukazu dostane študent oznam prostredníctvom študentského portálu a na druhý deň si ho môže vyzdvihnúť na študijnom oddelení.
 • Študenti dennej formy štúdia môžu namiesto vstupného preukazu používať  ISIC preukaz, čo je medzinárodný študentský preukaz, ktorý oprávňuje študentov dennej formy štúdia využívať zľavy na cestovnom a ďalšie množstvo iných zliav. Ich kompletný zoznam nájdete na www.isic.sk.
  Vydanie ISIC preukazu je spoplatnené. Poplatok za jeho vystavenie  je 22 € a treba ho uhradiť rovnakým spôsobom, ako platbu školného.
  Pre získanie ISIC preukazu študent VŠEM vyplní
  tlačivo prihlášky za člena Združenia CKM SYSTS, ktoré sa nachádza na študentskom portáli v sekcii Pomoc a doručí ho na študijné oddelenie spolu s dokladom o úhrade príslušného poplatku. Dodanie preukazu potom zabezpečia pracovníčky študijného oddelenia.
  V prípade neskorého doručenia všetkých podkladov nemôže študijné oddelenie zaručiť dodanie preukazu pred začiatkom výučby v príslušnom akademickom roku.
 • Preukaz študenta je vydávaný študentom, ktorí nepožiadali o vydanie preukazu ISIC.
 • Pri strate preukazu je potrebné nahlásiť túto stratu bezodkladne na mailovú adresu preukaz@vsemba.sk.
  Pri nahlasovaní treba uviesť približný čas a spôsob straty preukazu (najmä či bol preukaz stratený/zničený/odcudzený).
  Stratu ISIC preukazu treba hlásiť na študijné oddelenie.
 • Poplatok za vydanie náhradného Preukazu študenta je stanovený na 20 €
  Poplatok za vydanie náhradného ISIC preukazu je stanovený na 18 €.
 • Preukaz je potrebné mať so sebou pri každej návšteve školy – slúži nielen na vstup do budovy VŠEMvs v Bratislave, ale aj na preukázanie identity študenta počas vyučovania (prednášky, semináre, skúšky).
 • Vydané preukazy slúžia na prechod turniketmi na prízemí budovy školy a vstup do ďalších priestorov určených študentom VŠEM.
 • Pedagóg alebo zamestnanec školy je pri vstupe študenta do budovy a počas vyučovania oprávnený vyzvať študenta na identifikáciu a to jednak vizuálnu (porovnanie fotografie na preukaze), ako aj elektronickú (priloženie Preukazu študenta na niektorú z čítačiek patriacich do systému školy, vrátane čítačiek prenosných).
 • V budúcnosti bude preukazy možné využívať aj v knižnici a ďalších zariadeniach/informačných systémoch školy.