Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ústav verejnej správy

Ústav verejnej správy

Riaditeľ ústavu prof. Mikuláš SIDAK, DrSc. 
 


 

 

 

Štruktúru Ústavu verejnej správy tvoria tieto základné pracoviská:

Ústav zabezpečuje výučbu predmetov v študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci študijného odboru 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj. Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu sú pripravení zaujímať posty odborných pracovníkov v inštitúciách verejnej správy a v podnikoch a inštitúciách verejného sektora. Majú teoreticko-praktické znalosti o národnom hospodárstve a jeho odvetvových a územných štruktúrach, metódach a technikách získavania, spracovania a vyhodnocovania informácií a riadenia inštitúcií verejnej správy a verejného sektora.

Absolventi magisterského stupňa štúdia sú pripravení zaujímať posty riadiacich pracovníkov v orgánoch verejnej správy a verejného sektora. Disponujú integrovaným systémom poznatkov z ekonomických vied, teórie verejnej správy, právnych a spoločensko-politických vied, ako aj poznatkov o národných a európskych podmienkach pre ich uplatnenie v praxi orgánov verejnej správy a inštitúciách verejného sektora.

Výskumné projekty realizované na pracoviskách ústavu majú predovšetkým charakter aplikovaného výskumu, v záujme zvýšenia aktívneho podielu školy na procese modernizácie systému verejnej správy na všetkých úrovniach jej pôsobenia -  centrálnej, regionálnej a lokálnej.