Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ďalšie informácie

Nové memorandá o spolupráci

GROWUP Startup centrum VŠEM podpísalo nové memorandá o spolupráci so zahraničnými partnermi z Litvy (VšI Inceptus, VšI uMunthu) , Macedónska (Mladinsky senat Strumica) a Estónska (Youth Senat Tallin), ktoré sa budú zameriavať hlavne na medzinárodný aspekt podpory Startup podnikov a súvisiace podporné projekty.

Do budúcna sa pripravuje podpis memoránd s ďalšími partnermi zo zahraničia ako napr. Turecko, Portugalsko a iné. V rámci partnerov v Portugalsku prebehlo v mesiaci máj pracovné stretnutie a rokovania na ktorých sa prediskutovala forma možnej budúcej spolupráce.

Stáž v GROWUP

GROWUP Startup centrum VŠEM prijalo na stáž v rámci centra študentku VŠEM Janku Véghovú, ktorá bude mať na starosti PR prostredníctvom komunikačných kanálov ako aj administráciu prípravy a projektového riadenia vybraných aktivít centra.

Za účelom prípravy stážistky na vykonávanie danej činnosti bola vyslaná ako účastníčka projektu hradeného z prostriedkov Erasmus + „Social Media“ ktorý sa konal  v partnerskej inštitúcii od 28.4. do 6.5.2015 v Ritero Krantas v Litve.

Tréning bol zameraný na oboznámenie sa s rôznymi komunikačnými platformami a zároveň praktické ukážky a rady pre ich využívanie v organizácií. Janke želáme veľa úspechov a tvorivých nápadov pri jej stáži

SBA experti

Členovia teamu GROWUP sa v rámci výzvy „Slovak Business Agency hľadá expertov pre startupistov“  zapojili do výberového konania na expertov z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. startupistom.

Výzva bola zameraná na základe plánu SBA (Slovak Business Agency je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania) spustiť opatrenia zacieleného na podporu realizácie konkrétnych podnikateľských zámerov. Startupy, resp. začínajúci podnikatelia a záujemcovia o podnikanie môžu získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva, prípadne pomoci pri sprostredkovaní financovania. Predmetom podpory zo strany expertov bude najmä poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva v súvislosti s prípravou inovatívnych podnikateľských projektov/zámerov. Súčasťou úloh expertov bude aj vypracovanie odborného hodnotenia projektu/podnikateľského zámeru.

Dňa 27.3.2015 bol vedením SBA do databázy expertov zaradený koordinátor GROWUP Startup centra VŠEM doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. ako expert pre záujemcov o podnikanie a startupy v rámci Programu a Schémy na podporu startupov.

Inovačné vouchery

VŠEM sa v súčinnosti s GROWUP  Startup  centrom  VŠEM zapojilo do „Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko- výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis)“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR. Aby sa VŠEM mohla zapojiť do tejto schémy, musela sa zaregistrovať do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov pre podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

VŠEM je jediným z 54 vedecko-výskumných pracovísk, ktoré ponúka spoluprácu na inovačných projektoch  v oblasti ekonómie a manažmentu podnikov so zameraním na malé a stredné podniky, výskumu a vývoja v oblasti podpory StartUp aktivít a výskumu v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Kontaktná osoba za VŠEM je  Ing. Marian Kováč, PhD., mail: marian.kovac@vsemvs.sk, telefón: +421 917 986 739.

Schéma na podporu startupov

Dňa 3.5.2016 nadobudla účinnosť Schéma na podporu startupov v znení dodatku č. 1 (OV 84/2016). Predmetom Schémy na podporu startupov (ďalej len „schéma“) je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len „pomoc“) formou poradenstva a podporných služieb zameraných na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít začínajúcich podnikateľských subjektov, ako aj formou podpory začínajúcich podnikov prostredníctvom stáží. Cieľom je podpora vytvárania nových podnikov a zvyšovanie atraktivity podnikania ako kariérnej voľby.

Zámerom schémy je zlepšiť podmienky pre startupy a tým zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu. Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy budú začínajúci podnikatelia schopní ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery a bude taktiež znížené riziko ich zlyhania.

Podpora je poskytovaná formou nepriamej pomoci začínajúcim podnikateľom prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva, podporných služieb a konzultácií pri príprave komercionalizácie svojich produktov.