Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra správneho práva a európskeho práva

Katedra správneho práva a európskeho práva

Vedúci katedry Dr. h. c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil VICEN, PhD., MBA

 

Základným poslaním katedry práva je sprostredkovávať podstatné poznatky a informácie z jednotlivých študijných predmetov výučbu ktorých zabezpečuje katedra. Študenti VŠEM vzhľadom na svoje profesionálne pôsobenie v jednotlivých oblastiach spoločenskej praxe by mali disponovať kvalifikovanými vedomosťami aj z oblasti verejnej a štátnej služby, krízového manažmentu, manažérstva rizika i manažmentu kvality. Náležité osvojenie si poznatkov tohto druhu  zo strany našich študentov  prispeje  nielen k ich potrebnej erudícii z týchto oblastí spoločenského života,  ale nepochybne  tiež  rozšíri možnosti  úspešného uplatnenia našich absolventov v praxi.

Základným poslaním Katedry práva je sprostredkovávať študentom základné  poznatky a informácie z jednotlivých právnych odvetví nášho právneho poriadku. Študenti VŠEM pre svoje budúce profesionálne pôsobenie v jednotlivých úsekoch spoločenskej činnosti musia ovládať vybrané problémy z niektorých právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Keďže právo má integračnú funkciu, je prostriedkom na zabezpečenie integrity spoločnosti, ako aj na racionalizáciu spoločenských vzťahov.

Personálne zabezpečenie katedry

Profesori:

  • prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc.
  • prof. Mikuláš SIDAK, DrSc.

Docenti:

  • Dr.h.c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil VICEN, PhD., MBA

Odborní asistenti:

  • Mgr. Matej SADLOŇ

Výskumníci:

  •  prof. Svitlana LABUNSKA, Dr.Sc.
  •  prof. Volodymyr YERMACHENKO, PhD.

Externí doktorandi: 

  • Mgr. Daniela PODMANICKÁ
  • Mgr. Rastislav TEŠOVIČ
  • Ing. Martin PATOPRSTÝ

Hlavným cieľom predmetu je prezentovať štát v jehoúzkej súvislosti s právom. Poskytnúť študentom základný pojmový aparát teórie štátu. Taktiež poskytnúť študentom základné teoretické informácie o práve a viesť študentov k presnému používaniu pojmového aparátu práva, prehľadu v základných pojmoch verejného a súkromného práva. V letnom semestri sa študenti oboznámia so základmi pracovného práva. Na ne bude naviazané predmetom Pracovné právo, ktorý je vyučovaný v 1. ročníku magisterského štúdia.
V rámci predmetu sú preberané nasledovné témy: zásady a regulácia pracovnoprávnych vzťahov, pracovnoprávna spôsobilosť, predzmluvné vzťahy, vznik, trvanie, zánik pracovného pomeru, odmeňovanie, dovolenka, podniková sociálna politika, prekážky v práci, zodpovednosť za škodu v pracovnom práve, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, politika zamestnanosti, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie.
V rámci tohto predmetu sa študenti majú možnosť zoznámiť so základmi právnej regulácie vzťahov vo verejnej správe. V prvej časti sa preberajú témy z takzvanej všeobecnej časti. Medzi ne patria pramene správneho práva, administratívnoprávne vzťahy, normy správneho práva, formy činnosti verejnej správy, kontrola a zodpovednosť vo verenej správe. V ďalšej časti sa študenti oboznámia s právnym postavením štátnej správy, samosprávy a iných subjektov vystupujúcich vo verejnej správe. Na záver sa oboznamujú s právnou úpravou vybraných správ a so základmi správneho konania.
Cieľom predmetu je objasniť štruktúru európskeho práva a rolu judikátorov pri tvorbe európskeho práva a inštitucionálnym systémom EÚ. Predmet sa ďalej zaoberá právnymi aspektmi vnútorného trhu, t.j. voľným pohybom tovarov, osôb, služieb a kapitálu. Predmet sa venuje aj politickým aspektom európskej integrácie, ako sú: občianstvo únie, spoločná bezpečnostná a zahraničná politika a súdna spolupráca.
Cieľom predmetu je rozšíriť poznanie o postavení, cieľoch, postupoch a úlohách krízového manažmentu EÚ, ale aj v spoločných operáciách krízového manažmentu OSN, OBSE a NATO.
Hlavným cieľom predmetu je prezentovať štát v jehoúzkej súvislosti s právom. Poskytnúť študentom základný pojmový aparát teórie štátu. Taktiež poskytnúť študentom základné teoretické informácie o práve a viesť študentov k presnému používaniu pojmového aparátu práva, prehľadu v základných pojmoch verejného a súkromného práva. V letnom semestri sa študenti oboznámia so základmi pracovného práva. Na ne bude naviazané predmetom Pracovné právo, ktorý je vyučovaný v 1. ročníku magisterského štúdia.
V rámci výučby tohto predmetu majú študenti možnosť získať poznatky o podstate kríz a krízových javov. Môžu sa zoznámiť s cieľmi, funkciami a postupmi krízového manažmentu vo verejnej správe, s praktickým spracovaním krízových a havarijných plánov orgánmi verejnej správy, ako aj so zásadami financovania krízového manažmentu.
Cieľom predmetu je nadobudnúť a rozvinúť poznanie študentov o podstate a druhoch rizika, prezentovať proces manažérstva rizika podniku a verejnej správy.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky, skúsenosti zamerané na manažment a manažérstvo kvality, jeho súčasný stav a význam v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti. Cieľom nie je len poskytnúť zvládnutie metód, nástrojov a prístupov zabezpečovania a zdokonaľovania systémov manažérstva kvality, ale i prostredníctvom praktík a prípadových štúdií riešiť danú problematiku v oblasti kvality produktov, produkcie a právnych subjektov podnikania. Ďalej získať kompetencie a schopnosti implementovať systémové prístupy manažérstva kvality do hospodárskej a spoločenskej praxe.
Technické prekážky obchodu sú spôsobené pravidlami, ktoré zaväzujú hospodárske subjekty prispôsobiť výrobky pravidlám štátu alebo zoskupeniu štátov určenia. Zjednotenie pravidiel pri uvádzaní výrobkov na trh je základným predpokladom rozvoja medzinárodného obchodu. Zjednotený, bezhraničný trh je najlepším spôsobom ako podporiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Zavedenie tejto vízie do praxe má mnoho podôb, a nastúpená cesta prináša úspechy nielen pre výrobcov, ale aj pre spotrebiteľov. Cieľ predmetu je získať a osvojiť si vedomosti a poznatky z oblasti voľného pohybu produktov pre právne subjekty podnikania, malé a stredné podniky nevynímajúc. Prináša poznatky z oblasti nástrojov, ktoré sú využiteľné pri prekonávaní bariér trhu a to v rámci Európskeho spoločenstva ako aj pri exporte a importe výrobkov a služieb do tretích krajín. Absolvovaním predmetu študent získa poznatky, vedomosti a kompetencie využiteľné nie len pri tvorbe podnikateľského zámeru ale hlavne pri jeho realizácií v podobe umiestnenia konkrétneho produktu na trh.