Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Informačný servis ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 / Information service regarding the epidemiological situation and COVID-19 disease

Aktuálna situácia / Current situation - posledná aktualizácia / last update: 04.11.2021

english version


 
Rektor VŠEMvs doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. sa dňa 14.03.2022 rozhodol, na návrh Krízového štábu VŠEM, v súlade so Smernicou č. 4/2021 o organizácii a podmienkach pedagogického procesu a prevádzky na vysokej škole 2021/2022 vyhlásiť

ORANŽOVÚ FÁZU
školského
pandemického semafóra.


 


Dotazníky a vyhlásenia platné počas trvania pandémie ochorenia COVID-19:

 


Kontakt pre študentov ohľadom epidemiologickej situácie: 

 • telefonická linka pre študentov slovenských študijných programoch:  0905 11 11 83

 


KRÍZOVÝ ŠTÁB VŠEM

 Zloženie Krízového štábu VŠEM:

 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. - predseda Správnej rady VŠEM, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - prvý prorektor a prorektor pre rozvoj, vedu a výskum, 
 • doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy,
 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - predseda Akademického senátu,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ Zahraničného oddelenia.

 ​


English version:


Rector of VŠEM doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. decided on 4.11.2021, based on the recommendation of the Crisis Board of BUEM, to declare in accordance with Directive no. 4/2021 on the organization and conditions of the pedagogical process and operation at the university for the academic year 2021/2022

ORANGE PHASE

of the university pandemic traffic light.
  Questionnaires and declarations valid during the COVID-19 pandemic:

 


Contact for students regarding the epidemiological situation:

 


    CRISIS BOARD of BUEM

 Members of the Crisis Board of BUEM:

 • assoc.prof. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA - Chairman of the Board of BUEM, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - First Vice-Rector and Vice-Rector for Development, Science and Research, 
 • assoc. prof. Ing. Michal FABUŠ, PhD. - Vice-Rector for Foreign Affairs,
 • assoc. prof. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - President of Academic Senate,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - Vice-Rector for Education,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - Director of the International Relations Office.