Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Prieskum v AR 2009/2010

Prieskum spokojnosti študentov v akademickom roku 2009/2010

Úspech našej vysokej školy

Vysoká školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave dostala Správu o výsledkoch prieskumu spokojnosti študentov našej vysokej školy s kvalitou vzdelávania a kariérneho uplatnenia. Anonymný prieskum uskutočnila renomovaná medzinárodná agentúra Trendence Graduate Barometer so sídlom v Berlíne v Spolkovej republike Nemecko.

Prieskum sa uskutočnil v dobe od 1.9.2009 do 11.1.2010 a zúčastnilo sa ho 220 000 študentov z 850 univerzít a vysokých škôl z 24 krajín. Z uvedeného počtu bolo 71 545 študentov vysokých škôl z členských štátov EÚ. Zo Slovenskej republiky sa prieskumu zúčastnilo 2 355 študentov a z nich 381 respondentov boli naši študenti dennej aj externej formy štúdia. Respondenti vyplnili elektronický dotazník zverejnený aj na našej webovej stránke. 

Výsledky prieskumu našej vysokej školy sú graficky aj percentuálne porovnávané s celoslovenským priemerom aj s priemerom EÚ. Predovšetkým pozitívne hodnotenie ukazovateľov zabezpečovania kvality výučby ako aj dobrej administratívnej podpory nás právom napĺňajú radosťou, pretože patria medzi silné stránky našej školy. Úprimne ďakujeme aj za odhalenie rezerv v práci našej vysokej školy v akademickej obci aj u predstaviteľov spoločenskej praxe v Slovenskej republike aj v širšom európskom priestore.

Touto cestou by sme chceli vyjadriť úprimnú vďaku všetkým účastníkom prieskumu za objektívne vyjadrenie svojho názoru pri hodnotení úrovne štruktúry a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vedenie vysokej školy využije výsledky prieskumu na ďalšie zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a na šírenie dobrého mena vysokej školy v odbornej aj laickej verejnosti doma i v zahraničí.