Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Prieskum v AR 2012/2013

Prieskum spokojnosti študentov v akademickom roku 2012/2013

Hodnotenie kvality vzdelávania na VŠEMvs vlastnými študentmi prostredníctvom projektu Graduate Barometer Europe 2013

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave sa v uplynulom akademickom roku 2012/2013 už po štvrtýkrát za sebou zúčastnila medzinárodného prieskumného projektu Trendence Graduate Barometer Europe, ktorý od roku 2009 organizuje nezávislý berlínsky Trendence Institut, GmbH

Uvedený prieskum je v oblasti hodnotenia kariéry, vzdelávania a zamestnávateľov najväčší v Európe.

Podľa hodnotiacej správy, ktorú obdržala VŠEMvs koncom júla 2013, sa v akademickom roku 2012/2013 prieskumu zúčastnilo 1 057 inštitúcií v 24 krajinách a na jeho otázky odpovedalo celkom 317 617 študentov zo všetkých študijných odborov na európskych univerzitách a vysokých školách. V kategórii, do ktorej bola zaradená VŠEMvs (tzv. „Business Edition), odpovedalo celkom 105 442  študentov, z toho zo Slovenskej republiky 2 999. Účelom prieskumu bolo získať odpovede študentov na otázky týkajúce sa ich preferencií a očakávaní od budúcej kariéry, ich spokojnosti s vysokou školou a atraktivity ich budúcich zamestnávateľov.
       
Pri hodnotení kvalitatívnej úrovne univerzity/vysokej školy je významný vývoj dôležitých ukazovateľov. Prieskum Trendence Graduate Barometer 2013 hodnotí aj trendy vývoja za posledné tri roky, t.j. roky 2011, 2012 a 2013 (pozri správu od str. 43) Univerzity/vysoké školy sú z hľadiska vývoja skúmané v nasledujúcich kritériách:

 1. Akademická povesť
 2. Reputácia vysokej školy medzi zamestnávateľmi
 3. Podpora pri plánovaní kariéry
 4. Cenovo výhodná poloha
 5. Spolupráca vysokej školy so spoločnosťami
 6. Dobrá poloha
 7. Medzinárodná orientácia
 8. IT vybavenie/príslušenstvo
 9. Administratíva vysokej školy
 10. Orientácia vzdelania na prax
 11. Dostupnosť a ochota pomôcť zo strany vyučujúcich pedagógov
 12. Obsah a štruktúra štúdia
 13. Študentská činnosť/vysokoškolský život
 14. Kvalita výučby
 15. Dobré možnosti ubytovania
 16. Vybavenie vysokej školy

Je veľmi potešujúce, že záujem denných aj externých študentov VŠEMvs o hodnotenie kvality vzdelávania na vlastnej Alma mater oproti minulému akademickému roku 2011/2012 vzrástol o 236 študentov. V akademickom roku 2012/2013 sa prieskumu zúčastnilo 660 študentov, čo predstavuje nárast o 55,7 %, pričom z celkového počtu respondentov zo Slovenska to predstavuje takmer štvrtinu (22 %).

Výsledky

V šiestich z hodnotených šestnásť ukazovateľov VŠEMvs vykazuje lepšie výsledky ako je priemer Slovenskej republiky alebo európsky priemer.

Ukazovateľ VŠEMvs Slovenská republika Európa
Administratíva VŠ 68,6 % 43,0 % 51,6 %
Orientácia vzdelania na prax 55,7 % 34,4 % 51,5 %
Dostupnosť a ochota pomôcť zo strany vyučujúcich pedagógov 70,6 % 58,1 % 68,0 %
Obsah a štruktúra štúdia 80,5 % 61,2 % 70,3 %
Kvalita výučby 79,8 % 60,9 % 76,6 %
Vybavenie vysokej školy 84,1 % 66,2 % 74,1 %

K tradične nadpriemerne pozitívne hodnoteným ukazovateľom pribudli ďalšie dve dôležité oblasti. Orientácia vzdelávania na prax a Vybavenie vysokej školy. Pozitívne hodnotenie je len prirodzenou reakciou študentov na zásadné zmeny, ktoré VŠEMvs uskutočnila v uplynulom akademickom roku.

V hodnotených ukazovateľoch Dobrá poloha, Medzinárodná orientácia a IT vybavenie/príslušenstvo je pozícia VŠEMvs v roku 2013 približne na úrovni slovenského a európskeho priemeru.
    
Pozitívnym zistením prieskumu je tiež skutočnosť, že v hodnotenom roku sa výrazne zvýšil percentuálny počet študentov VŠEMvs, ktorí majú pokročilé znalosti angličtiny. Z pôvodných 29,3 % v roku 2012 vzrástol počet na 39,4 % v roku 2013. Trend je dobrý a správny, ale dosiahnuté výsledky sú stále horšie v porovnaní s priemerom Slovenska (61,4 %) resp. s priemerom Európy (63,6%). Tejto oblasti bude vedenie VŠEMvs venovať zvýšenú pozornosť.
         
To najpozitívnejšie zistenie však je, že z hľadiska všeobecnej spokojnosti študentov so svojou univerzitou/vysokou školou v Európe sa VŠEMvs v hodnotenom roku umiestnila výrazne lepšie tak oproti dosiahnutému priemeru v Európe, ako aj v porovnaní s výsledným priemerom v Slovenskej republike. Zo sedembodovej stupnice (1=veľmi spokojný/á; 7=veľmi nespokojný/á) priemerná spokojnosť v Európe a zhodne aj v Slovenskej republike dosiahla hodnotu 2,7. Všeobecná spokojnosť študentov VŠEMvs však mala v roku 2013 hodnotu 2,3, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku zlepšenie, keď hodnota spokojnosti v roku 2012 bola 2,6.

Aj názor, že „Vďaka môjmu vzdelaniu sa cítim optimálne pripravený na moju profesionálnu životnú dráhu“ má v hodnotenom roku 2013 výrazne vyššiu podporu u študentov VŠEMvs (58,5%) oproti európskemu priemeru (45,9%) a priemeru v Slovenskej republike (35,1%), čo možno právom považovať za nesporný úspech.
        
VŠEMvs ako súkromná vysokoškolská inštitúcia pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe vo verejnej správe a v malých a stredných podnikoch v regiónoch. Na jej financovaní sa nepodieľa štát, ale základným finančným zdrojom je školné od študentov. Z tohto hľadiska je pre ňu dôležité čo najobjektívnejšie hodnotenie kvality vlastným študentmi.

Vedenie vysokej školy vyjadruje vďaku všetkým študentom, ktorí sa na medzinárodnom prieskume zúčastnili. Ďakuje za hodnotenia jednotlivých ukazovateľov kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEMvs. Budú inšpiráciou na ovplyvňovanie riadiacich procesov vedenia VŠEMvs ku spokojnosti svojich zákazníkov – študentov.  

 Kompletná správa