Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Prieskum v AR 2013/2014

Prieskum spokojnosti študentov v akademickom roku 2013/2014

Hodnotenie kvality vzdelávania prostredníctvom projektu Graduate Barometer Europe 2014

Študenti VŠEMvs hodnotili kvalitu vzdelávania na svojej Alma mater už piaty krát za sebou. Na tento účel 312 študentov využilo už tradičný prieskum Trendence Graduate  Barometer, ktorý každoročne realizuje berlínska spoločnosť Trendence Institut, GmbH.

V akademickom  roku 2014/2015 sa tohto medzinárodne uznávaného prieskumu zúčastnilo 302 590 študentov z 914 vysokoškolských inštitúcií z 24 štátov Európy.

Prostredníctvom on-line anonymného dotazníka študenti odpovedali na otázky týkajúce ich preferencií a očakávaní od budúcej kariéry a ich spokojnosti s vlastnou univerzitou či vysokou školou a tiež na otázky atraktivity ich budúcich zamestnávateľov. Výsledky prieskumu sú potešiteľné predovšetkým v pozitívnom hodnotení kvality vzdelávania.

Naši študenti svoju celkovú spokojnosť s vysokou školou vyjadrili známkou 2,3 (zo stupnice 1 až 7, pričom 1 je najlepšie hodnotenie). Toto hodnotenie spolu so študentmi SRN je najlepšie spomedzi všetkých hodnotených krajín, pričom priemerná známka za EÚ aj SR je 2,9.

Pozitívne hodnotenia rozhodujúcich kľúčových indikátorov kvality ukazuje tabuľka.

Ukazovateľ VŠEMvs Slovenská republika Európa
Administratíva vysokej školy 74,2 % 51,0 % 52,6 %
Dostupnosť a ochota pomôcť zo strany vyučujúcich pedagógov 72,3 % 60,2 % 69,9 %
 IT vybavenie/príslušenstvo 53,1 % 52,3 % 61,0 %
Kvalita výučby 80,1 % 60,0 % 72,6 %
Medzinárodná orientácia 60,0 % 58,2 % 56,0 %
Obsah a štruktúra štúdia 83,2 % 57,2 % 67,5 %
Orientácia vzdelánia na prax 68,6 % 44,7 % 53,4 %
Spolupráca vysokej školy so spoločnosťami 71,1 % 31,9 % 44,4 %
Študentská činnosť/vysokoškolský život 55,0 % 58,1 % 62,2 %
Vybavenie vysokej školy 84,2 % 59,5 % 68,1 %

Celkovo môžeme skonštatovať, že pozitívne hodnotenie študentov VŠEMvs je výsledkom ich spokojnosti s manažmentom vedenia, vysokej kvality pedagogického zboru a moderného vybavenia vysokej školy a nadštandardnej IT podpory vzdelávania.

Vedenie vysokej školy vyjadruje vďaku všetkým študentom, ktorí sa na medzinárodnom prieskume zúčastnili. Ďakuje za hodnotenia jednotlivých ukazovateľov kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠEMvs. Výsledky sú trvalou inšpiráciou pre ovplyvňovanie riadiacich procesov vedenia VŠEMvs ku spokojnosti svojich študentov – zákazníkov.

 Kompletná správa