Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Voľba zástupcov - poslancov do Študentského parlamentu VŠEM

Voľba zástupcov - poslancov do Študentského parlamentu VŠEM

4. novembra 2022

Event date: 8.11.2022 Export event

Milé študentky a študenti bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov vo všetkých formách štúdia na VŠEM.

 

Študentský parlament VŠEM v Bratislave je najvyšší zastupiteľský orgán študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia vysokej školy, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov vysokej školy, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre všestranný spoločenský, kultúrny a športový rozvoj študentského života na vysokej škole.

V súlade so Štatútom študentského parlamentu, Študentský parlament VŠEM tvoria:

1. Vedenie parlamentu, ktoré pozostáva z Predsedníctva, ktoré je trojčlenné: predseda riadi činnosť parlamentu a vedie zasadnutia. Podpredseda je štatutárnym zástupcom predsedu v jeho neprítomnosti, pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote a obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity. Druhý podpredseda má funkciu tajomníka parlamentu, teda zodpovedá za administratívno- informačné záležitosti.

2. Zástupcovia (poslanci), ktorí boli volení študentmi. Každý ročník zastupujú maximálne 2 poslanci prezenčného štúdia a po 2 poslancoch kombinovaného, resp. externého štúdia z každého Miesta prvého kontaktu. Členmi parlamentu sú tiež delegáti VŠEM v Študentskej rade vysokých škôl a členovia Študentskej časti AS VŠEM, ktorí môžu byť zároveň poslancami.

Vzhľadom na to, že za posledné dva roky, vplyvom pandemických opatrení, došlo k utlmeniu činnosti Študentského parlamentu a medzitým bývalé vedenie parlamentu ukončilo štúdium na našej vysokej škole, z poverenia Akademického senátu VŠEM volebná komisia z členov Akademického senátu VŠEM jeho študentskej časti podáva výzvu na uskutočnenie volieb zástupcov – poslancov študentského parlamentu, ktorí si na prvom zasadnutí zvolia svoje vedenie.

Volebné kolo sa uskutoční dňa 8. 11. 2022 (deň) od 07:30 h do 16:00 h elektronicky prostredníctvom Moodle v zmysle štatútu Študentského parlamentu

https://moodle.vsemba.sk/course/view.php?id=1267#section-1

Na základe výsledkov návrhového kola, zverejňujeme Zoznam kandidátov na poslancov Študentského parlamentu VŠEM:

1. Prezenční študenti:

1. ročník Bc. prezenčné štúdium:

- Samuel Kromka

- Lucia Súľovská

- Amadeus Cvacho

2. ročník Bc.

- Katarína Čupková         

- Adam Baxa                         

3. ročník Bc.

- Alžbeta Imrichová       

- Ján Dominik Hranáč      

1. ročník Mgr.

- Monika Bezáková         

- Matúš Novák                        

2. ročník Mgr.

- Laura Bednárová       

- Martin Turan             

2. kombinovaní študenti:

MPK Bratislava:

- Kristina Babulíková       

- Samuel Škorňa   

- Daniela Nagyová           

MPK Žarnovica

- Tomáš Bandzi

- Martin Andrášik

MPK Brezno

- Karolína Hazakova  

MPK Nové Zámky

- Alexandra Hudoková    

MPK Kežmarok

- Zuzana Suráková   

MPK Prešov

- Begalová Alena    

MPK Čadca:

- Miroslav Grečmal       

- Michaela Grečmalová       

V Bratislave, 3. 11. 2022

 

Barbora Iliková, v. r.
predsedníčka volebnej komisie

 

Tlač

Kalendár udalostí