Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Kultúrna politika a decentralizácia

7. marca 2013

Názov podujatia Kultúrna politika a decentralizácia
Druh podujatia odborný vedecký seminár
Dátum konania 7.3.2013
Miesto konania VŠEMvs, Furdekova 16, Bratislava
Organizujúci subjekt Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany
Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci
 • volení a výkonní predstavitelia verejnej správy
 • spolupracujúce inštitúcie a orgány verejnej správy
Cieľ podujatia

Na základe skúseností za obdobie desiatich rokov odporučiť systémové zmeny v kultúrnej politike

Tematické okruhy
 • Úloha verejnej správy v kultúre.
 • Negatíva a pozitíva súčasného stavu.
 • Pokračovať v decentralizácii inštitúcií, majetku (privatizácia, agentúry, nižšie úrovne) a v čom?
 • Financovanie kultúry.
Výstupy
 • Čiastkový výstup k projektu „Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku“ pod pracovným názvom „Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)“
 • Monografia „Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku“ a čiastkový výstup v zborníku pod pracovným názvom „Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)“

7. marca 2013 sa na pôde VŠEMVS uskutočnil štvrtý zo série trinástich odborných seminárov pod názvom „Kultúrna politika a decentralizácia“. Za podpory rektorky VŠEMVS prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. ho organizoval Ústav verejnej správy VŠEMVS a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o.

Cieľom seminára bolo na základe desaťročných skúseností odporučiť systémové zmeny v kultúrnej politike.

Okrem významných odborníkov z praxe, zástupcov primátorov a starostov, vedúcich oddelení kultúry MsÚ zo spriatelených vysokých škôl na Slovensku prišiel doc. Ing Juraj Tej, PhD., prodekan pre vzdelávanie UPJŠ Prešov. Predstaviteľov zákonodarného zboru a inštitúcií verejnej správy reprezentoval poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Igor Hraško a generálny sekretár Únie miest Slovenska akad. maliar Marián Minarovič.  

Seminár prebiehal v dvoch častiach, prvú tvorili tri prednášky:

1. Kultúrny priestor
    Fedor Blaščák, gestor kapitoly kultúrny a mediálny priestor projekt
www.reformnavlada.sk
2. Kultúrna politika z pohľadu samosprávy
    PhDr. Žofia Halmová, referát kultúry a športu Magistrátu hl. m. SR BA
3. Kultúra a decentralizácia 
    Ing. Viktor Nižňanský, PhD., VŠEMVS/KOM

Po krátkej prestávke začala diskusia k štyrom tematickým okruhom. Diskutujúci sa opierali aj o nasledujúci výňatok z Koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy:

V stratégii reformy verejnej správy boli medzi kompetencie územnej samosprávy zaradené:

 • zakladanie a správa regionálnych osvetových stredísk, knižníc, múzeí, galérií, divadiel, bábkových divadiel, hvezdární,
 • zakladanie a správa miestnych kultúrnych stredísk a sál, divadiel, orchestrov, umeleckých súborov, kín amfiteátrov,
 • ochrana a starostlivosť o kultúrne pamiatky, historické objekty,
 • kultúrne podujatia,
 • vedenie miestnej kroniky.

V rámci súčasnej pôsobnosti miestnej štátnej správy je okrem zriaďovateľskej funkcie aj výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatok. Odporúčame, aby súčasné kompetencie miestnej štátnej správy na úseku štátnej pamiatkovej starostlivosti ostali v pôsobnosti štátnej správy, ktorá bude reprezentovaná úradom ochrany pamiatok a v kompetencii samosprávy vyššieho územného celku by bolo vyjadrovanie sa k návrhom na vyhlásenie pamiatkovo chránených území a sídiel a k ich zrušovaniu, resp. v kompetencii miestnej samosprávy vyjadrovanie sa k návrhom na pamiatkovo chránené objekty a chránené územia v rámci sídla a k ich zrušovaniu.

Sieť zariadení
V súčasnosti je v pôsobnosti miestnej štátnej správy 172 príspevkových organizácií v oblasti kultúry a v priamom riadení ministerstva 28 zariadení. Taxatívne vymenované zariadenia a kultúrne pamiatky nadregionálneho významu, národné kultúrne pamiatky, odporúčame ponechať v kompetencii ústredného orgánu štátnej správy.

Financovanie a majetok
Decentralizované zariadenia budú financované z rozpočtov územnej samosprávy, ktorých príjmová stránka bude zvýšená v rámci decentralizácie verejných financií. Právna subjektivita zariadení by mala umožniť využitie viaczdrojového financovania a zároveň nové formy spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Kapitálové, prevádzkové a mzdové výdavky zariadení v pôsobnosti územnej samosprávy bude vykrývať rozpočet územnej samosprávy. Štátna finančná podpora by sa mala týkať taxatívne vymenovaného okruhu zariadení, pamiatok v pôsobnosti štátu, resp. územnej samosprávy charakteru verejnoprávnych inštitúcií. Podpora projektov by sa mala uskutočňovať cestou verejnoprávneho fondu.
Majetok súvisiaci s prechodom zriaďovateľskej a hospodársko – riadiacej úlohy na orgány územnej samosprávy prejde do vlastníctva obcí a VÚC s výnimkou zbierkových predmetov, ktoré odporúčame v I. etape ponechať vo vlastníctve štátu.

Zhrnutie diskusie

Súčasný stav

 • nedostatočné centrálne financovanie, „existuje nesúlad v programovaní mechanizmu“;
 • nevhodný Grantový systém Ministerstva kultúry:
  • rozdelenie finančných prostriedkov nie je proporčné,
  • žiadatelia dostávajú z ich pohľadu, vzhľadom k nákladom potrebným na danú akciu, príliš  malý objem finančných prostriedkov,
  • často krát sa im ani neoplatí kvôli prílišnej byrokracii súvisiacej so žiadosťami žiadať o tieto finančné prostriedky;
 • klesajúci objem výdavkov zo strany verejného sektora na kultúru, pričom viac zdrojov vynakladá na kultúru samospráva;
 • politické dosadzovanie do niektorých funkcií na úrovni štátnej správy, čo komplikuje spoluprácu, z roka na rok je viac politických nominantov ako „odborníkov“;
 • neefektívnosť a protekcionizmus štátom a samosprávami zriaďovaných kultúrnych inštitúcií (príspevkových organizácií);
 • neexistujúca oznamovacia povinnosť Občianskych združení obciam, z toho vyplývajúci neprehľaď z pohľadu samosprávy, obce sa často krát dozvedia o ich existencii, až keď žiadajú obec o grant;
 • žiadatelia sa obracajú na samosprávu so žiadosťou o pomoc pri podaní žiadosti, pričom niektorí ani nevedia, že môžu žiadať obec o nejaké finančné prostriedky, resp. „tvrdia, že to nedokážu“;
 • nedostatočne využitý súkromný sektor, nedostatočný sponzoring zo strany súkromného sektora, z dôvodu absencie zákona o sponzoringu;
 • nerovnaké postavenie subjektov a inštitúcií;
 • mestá/obce majú viesť zoznam pamätihodností, ale nemajú žiadne nástroje na ich ochranu;
 • byrokracia, neefektívnosť, protekcionizmus a nedôvera v súkromný sektor;
 • ad hoc kultúrna politika na všetkých úrovniach verejnej správy;
 • financovanie cirkví zo štátneho rozpočtu;
 • neinformovanosť občanov o tom, ktorý podsystém verejnej správy zabezpečuje, ktoré kompetencie a z toho vyplývajúce „nezmyselné“ požiadavky na vládu, (prípad Kunsthalle v Bratislave, kedy išli občania žiadať Ministerstvo kultúry SR o zriadenie takejto inštitúcie.

Námety

 • kultúra je prioritne komunitná aktivita;
 • inštitucionálna reforma, uskutočniť audit organizácií na všetkých úrovniach (štát, regióny, obce) transformácia zariadení na iné právne formy (neziskové organizácie, akciové spoločnosti, ...);
 • transformácia a liberalizácia systému kultúrnych inštitúcií ktoré patria pod centrálnu vládu;
 • stanovenie jednoduchej kultúrnej politiky, prijať zákon o kultúrnej politike;
 • zriadenie fondu pre umenie, zavedenie viacročných grantov a zrušenie priamej podpory príspevkových organizácií;
 • novela zákona o financovaní cirkví, pričom by sa cirkvi mohli uchádzať o asignáciu 2% dane, národné kultúrne pamiatky v správe cirkví prostredníctvom grantových programov;
 • lepšie previazanie súkromných výdavkov domácností s verejnými zdrojmi podpory kultúry;
 • zvážiť možnosti daňových zvýhodnení v kultúre;
 • zmeniť systém školskej, mimoškolskej výchovy ku kultúre, podporovať školenie detí mimo školy;
 • výrazne zlepšiť systém marketingu;
 • výrazne zlepšiť manažment kultúry.
Tlač

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
27
922

Successful finale of STUDENT SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

On May 24th 2024 Bratislava University of Economics and Management organized Student...
Viac...
2829303112
345
925

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
6789
1011
11.6.2024
923

Deň otvorených dverí na VŠEM v júni 2024

V utorok 11. júna 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v...
Viac...
1213
926

Prvá absolventka doktorandského štúdia na VŠEM

Dňa 13. júna 2024 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prvá obhajoba...
Viac...
141516
17181920212223
24252627282930
1234567