Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
VŠEM na EDUCATION EXPO v Číne prezentovala bohaté skúsenosti v digitálnom vzdelávaní

VŠEM na EDUCATION EXPO v Číne prezentovala bohaté skúsenosti v digitálnom vzdelávaní

2. júna 2023

Delegácia VŠEM v dňoch 17. - 23. mája 2023 navštívila v rámci zahraničnej pracovnej cesty Čínsku ľudovú republiku. V rámci tejto prestížnej pracovnej cesty členovia vedenia VŠEM realizovali vyžiadané prednášky, rozvíjali spoluprácu s dvomi partnerskými univerzitami a ďalšie aktivity bilaterálnej spolupráce. Delegácia VŠEM sa tiež zúčastnila na 8. ročníku Education Expo, ktoré bolo venované digitálnemu vzdelávaniu. Partnerská vysoká škola Ningbo University of Finance and Economics (NUFE) organizovala v rámci vzdelávacieho fóra aj samostatné podujatie venované najnovším trendom v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Okrem toho delegácia členov vedenia VŠEM navštívila aj partnerskú univerzitu – Shanghai University a stretla sa s vedením Generálneho konzulátu Slovenskej republiky.

Rektor VŠEM doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA slávnostne otvoril Centrum digitálnej ekonomiky, daní a financií, ako súčasť celého eventu China-Central & Eastern European Countries (CEEC) Expo na fakulte NUFE - School of Wealth Management za prítomnosti Bo Zhou – Secretary of the party Committee a Li Li – Level I Division Rank Official, Member of the Party Committee z Ningo Education Beureau. Rektor ocenil piatich čínskych profesorov certifikátmi a v príhovore zdôraznil hlavné piliere vzájomnej spolupráce, ktorá sa už niekoľko rokov rozvíja najmä na bilaterálnej úrovni oboch krajín.  

Education Expo bolo rozdelené na 2 sekcie – oficiálna bola venovaná otváraniam centier jednotlivých krajín a hlavná sekcia bola zameraná na prezentovanie vyžiadaných prednášok a následnú panelovú diskusiu. V hlavnej sekcii vystúpili s prednáškou len dvaja zástupcovia: Zhao Gang – vicepresident of Beijing Foreign Studies University a rektor VŠEM - doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA. Téma rektorovej prednášky bola zameraná na príležitosti a výzvy digitálneho vzdelávania „Opportunities and Challenges of the Digital Education – Five by five of the Digital Education“. Rektor predstavil, ako na Slovensku využívame technológie a procesy, aké máme rámcové digitálne kompetencie pre občanov, študentov i učiteľov. „Technológia sama o sebe nestačí, ale je potrebné sústrediť sa na didaktiku, pedagogiku a je na každej univerzite, ako takúto príležitosť využije a ako sa vysporiada s týmito výzvami“, zdôraznil rektor. Jeho prednáška zaujala mnohých zahraničných účastníkov konferencie.

Na nasledovnom podujatí vystúpili s príspevkami aj ďalší členovia delegácie VŠEM: tému „Vplyv výziev obehového hospodárstva na podnikateľský sektore“ prezentoval riaditeľ zahraničného oddelenia VŠEM – Ing. Marián Kováč, PhD. a témou prednášky prorektora pre doktorandské a postgraduálne štúdium doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD. boli „Aktuálne trendy marketingovej komunikácie v podnikateľskom sektore EÚ“, či ďalšia odborná prednáška prezentovaná študentom NUFE v rámci Medzinárodného marketingu.

 

Delegácia VŠEM na čele s rektorom sa stretla aj s predstaviteľmi School of Business Administration z Ningbo University of Finance and Economics (NUFE) a ich hlavnou témou bol reštart spolupráce v post-covidovom období. Na rokovaní sa dohodli na cieľoch, ktoré plánujú v najbližšom období rozvíjať:  
- krátkodobé (semestrálne) výmenné programy pre študentov;  
- spoločné bilaterálne projekty;  
- výmena pedagógov;   
- príprava spoločnej II.  čínsko-slovenskej hybridnej konferencie;
- zintenzívniť spoluprácu s partnerskou univerzitou;  
- noví certifikovaní pedagógovia v Slovensko-čínskom centre;   
- príprava letnej školy - Summer School 2023.

Po stretnutí  s prvým vyslaným pedagógom NUFE na VŠEM Davidom Zhang a ďalšími profesormi z Číny, ktorí už absolvovali výmenný pobyt na Slovensku sa delegácia VŠEM stretla so slovenskými zástupcami na Generálnom konzuláte v Shanghai – Kamilou Kukovou - Deputy head of Mission, ekonomickým konzulom Vladimírom Hodálom a Matejom Kukom, ktorý je absolventom Mgr. štúdia na VŠEM z roku 2013 a taktiež pracuje na konzuláte.   

V Shanghai sa delegácia VŠEM stretla s profesorkou a tajomníčkou College of Liberal Arts, ktorá patrí k pôvodným fakultám Shanghai University a vznikla spojením štyroch menších univerzít. Na fakulte School of Economics predstavitelia VŠEM rokovali s  dekanom, prodekanom pre zahraničné vzťahy a pracovníkmi zahraničného oddelenia.

Delegácia VŠEM sa na Shanghai University stretla aj so slovenským doktorandom v Číne, ktorý sa získal vládne štipendium a bude mentorom našich študentov, ktorí prídu do Číny na výmenné pobyty.  

Vzhľadom na to, že v Číne od začiatku vypuknutia pandémie platili veľmi prísne pravidlá pre obyvateľov a cestovať do a z krajiny bolo mnohým znemožnené, je dôležité zdôrazniť, že po uvoľnení opatrení bola VŠEM prvá zahraničná návšteva na School of Economics v post-covidovom období.   
 
Výsledky návštev, stretnutí a rokovaní a dohodnutú spoluprácu v rôznych oblastiach zhrnula delegácia VŠEM počas návštevy Číny nasledovne:    
- Rozvoj bilaterálnych vzťahov v oblasti mobilít ERASMUS+ pre nominovaných študentov; 
- príprava spolupráce na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch; 
- príprava spoločných študijných programov; 
- príprava vzájomných možností publikovania vo vedeckých časopisoch. 

RECTOR PRESENTATION AT EDUCATION EXPO IN CHINA 

 

 

Tlač

Kalendár udalostí