Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Vyhlásenie volieb za člena ŠRVŠ študentskou časťou akademickej obce VŠEM - zverejnenie kandidáta

Vyhlásenie volieb za člena ŠRVŠ študentskou časťou akademickej obce VŠEM - zverejnenie kandidáta

11. januára 2023

Z dôvodu, že študentke Kataríne Kováčovej zanikol mandát člena ŠRVŠ za našu Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave z dôvodu prerušenia štúdia,  Akademický senát VŠEM v súlade s čl. 3 Pravidiel pre uskutočňovanie volieb do Študentskej rady vysokých škôl na VŠEM vyhlasuje voľby člena ŠRVŠ zo študentskej časti akademickej obce VŠEM

 

Voľby člena ŠRVŠ študentskou časťou akademickej obce VŠEM sú priame a tajné prostredníctvom Moodle.

Oprávneným voličom vo voľbách do ŠRVŠ je každý zapísaný študent VŠEM (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej i v externej forme), ktorého štúdium nie je prerušené.

Kandidovať za člena ŠRVŠ môže ktorýkoľvek študent, ktorý je oprávneným voličom vo voľbách do ŠRVŠ.

Trojčlennú volebnú komisiu navrhne a schváli študentská časť AS.

Členovia volebnej komisie nemôžu kandidovať za člena ŠRVŠ.

 

Volebné kolo sa uskutoční dňa 25. 1. 2023  od 07:30 h do 14:00 h elektronicky prostredníctvom portálu Moodle, tu: https://moodle.vsemba.sk/mod/feedback/view.php?id=12896


Menný zoznam zaregistrovaných kandidátov za člena ŠRVŠ za študentskú časť akademickej obce VŠEM 
Volebná komisia na voľbu člena ŠRVŠ za študentskú časť akademickej obce VŠEM, v súlade s vyhlásením volieb, prijala v stanovenom termíne jeden návrh a to: 

Simona Jakubčíková – 1. ročník denné kombinované

Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.

 

Návrh na kandidáta predkladá navrhovateľ podľa prílohy 1 s oskenovanými podpismi predkladateľa návrhu a navrhnutého kandidáta do Moodle.

 

Návrhové kolo

Začiatok návrhového kola:   11. 1. 2023  (streda) od 07.00

Koniec návrhového kola:     23. 1.  2023 (pondelok) do 07.30

 

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v edukačnom portáli moodle.vsemba.sk, tu:

https://moodle.vsemba.sk/mod/assign/view.php?id=12895

 

Každý študent  môže navrhnúť 1 kandidáta na člena Študentskej rady vysokých škôl.

Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

 

Volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov na člena ŠRVŠ, ktorí svoju kandidatúru potvrdili, a najneskôr 48 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke VŠEM v Bratislave aj v Moodle.


Menný zoznam zaregistrovaných kandidátov na členstvo v ŠRVŠ 2023

 

doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.

predseda AS VŠEM

Tlač

Kalendár udalostí